25 de Versete biblice despre mândrie

Mândria ne face să credem că suntem suficienți și că nu avem nevoie de nimeni altcineva. Cu toate acestea, există versete din Biblie care arată că Dumnezeu urăște mândria. Iată câteva dintre ele:

1) Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă, şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oştirilor împotriva oricărui om mândru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat; (Isaia 2:11-12)

2) Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul. (Ieremia 9:22-23)

3) Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. (Filipeni 2:3-4)

4) Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. (Proverbe 8:12-13)

5) Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Proverbe 11:2)

6) Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. (Proverbe 13:10)

7) Orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. (Proverbe 16:5)

8) Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. (Proverbe 16:18)

9) Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri. (Proverbe 16:19)

10) Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. (Proverbe 16:19)

11) Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. (Proverbe 18:12)

12) Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. (Proverbe 21:4)

13) Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării. (Proverbe 21:24)

14) Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. (Proverbe 27:2)

15) Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. (Proverbe 29:23)

16) Domnul este înălţat: totuşi vede pe cei smeriţi şi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi. (Psalmi 138:6)

17) Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi. (Romani 12:16)

18) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, (1 Corinteni 13:4)

19) Ci „oricine se laudă să se laude în Domnul.” Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. (2 Corinteni 10:17-18)

20) Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7)

21) El le-a mai zis: „Ce iese din om aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.” (Marcu 7:20-23)

22) Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. (1 Ioan 2:16)

23) Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii. (Iacov 1:9-10)

24) Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:37)

25) Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. (1 Timotei 6:17)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!