34 de Versete biblice de încurajare în timpul bolii

Visits: 647

În mijlocul bolii, Dumnezeu este cu tine, este medicul tău prin excelență. Dumnezeu va face minunea pentru care te rogi, acționează cu credință și ai încredere. De multe ori este o mare greșeală să ne îndoim de Dumnezeu, știind că el este cel care vede totul și mai ales ne ascultă rugăciunile, pentru că Dumnezeu ne ascultă întotdeauna rugăciunile și ne dă acea încurajare atunci când avem cea mai mare nevoie și i-o cerem.

Trebuie să ne fie clar că Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată singuri, indiferent de circumstanțele prin care trecem, dar trebuie să vorbim mult cu El, să ne exprimăm, să ne deschidem inima în fața Lui și să-i cerem puterea de care avem nevoie pentru a face față fiecărei situații care ne lasă fără putere.


1) Duhul omului îl sprijină la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? (Proverbe 18:14)

2) Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.
Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
(Iacov 5:14-15)

3) El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)

4) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.
De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.
Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii.
(Psalmi 46:1-3)

5) Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. (Efeseni 6:10)

6) Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. (2 Corinteni 12:9)

7) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

8) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

9) Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)

10) Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări,
ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.
Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.
(Iacov 1:2-4)

11) Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.
Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi;
prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. (2 Corinteni 4:7-9)

12) El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.” (Exod 15:26)

13) Domnul îl sprijină, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate bolile lui. (Psalmi 41:3)

14) Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă.
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
(Psalmi 107:19-21)

15) tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. (Psalmi 147:3)

16) Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea! (Ieremia 17:14)

17) Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale!
Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor. (Proverbe 4:20-22)

18) Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea. (Luca 7:21)

19) „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit. (Matei 8:8)

20) El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. (1 Petru 2:24)

21) vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” (Marcu 16:18)

22) „Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie. (Ieremia 33:6)

23) Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt, pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc. (Deuteronom 7:15)

24) Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi îndepărta boala din mijlocul tău. (Exod 23:25)

24) Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat. (Psalmi 30:2)

25) Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.” (Marcu 5:34)

26) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

27) Domnul îl sprijină, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate bolile lui.
Eu zic: „Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul! Căci am păcătuit împotriva Ta.”
(Psalmi 41:3-4)

28) El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; (Psalmi 103:3-4)

29) Dar te voi vindeca şi îţi voi lega rănile, zice Domnul. Căci ei te numesc: „Cel izgonit”, „Sionul acela de care nimănui nu-i pasă.” (Ieremia 30:17)

30) „Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. (Osea 6:1)

31) Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:5)

32) Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:2)

33) O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. (Proverbe 17:22)

34) Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)

Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Tu ești medicul prin excelență! Doamne, vin astăzi în fața ta, crezând într-o minune. Declarând ceea ce spui în cuvântul Tău: “prin rănile Tale am fost vindecați”. Îți mulțumesc pentru sângele tău vărsat pe cruce, cumpărând acolo vindecarea mea. Îți mulțumesc că ai luat toate bolile mele și ai suferit toate bolile mele. Astăzi te rog să-mi întărești credința și să-mi redai sănătatea, dă-mi puterea de a depăși această boală. În cuvântul tău spui: “Fie ca duhul bolnavului să-i poarte boala”. Declar sângele lui Hristos peste viața mea. În numele puternic al lui Isus, Amin!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!