36 de versete despre credință și speranță

Visits: 35

Nădejdea este una dintre cele trei virtuți pe care apostolul Pavel le enumeră în 1 Corinteni 13:13: Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Un copil al lui Dumnezeu își ia adio de la toate în afară de speranța sa; el știe că speranța va împiedica inima să sufere și să se frângă, să leșine și să se scufunde; el știe că speranța însoțită de credință este o rază a lui Dumnezeu, o scânteie de slavă și că nimic nu o va stinge până când sufletul nu se va umple de splendoarea ei.

Datorită celor spuse mai sus, ai grijă să ai speranță și credință în inima ta, ca nici o împrejurare să nu-ți facă inima să pălească de a crede până la capăt, nu privind realitatea, ci privind adevărul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine, desigur, vor veni și momente grele în viața ta, dar prin puterea lui Dumnezeu le vei birui pe toate, nu uita că mai presus de toate, Dumnezeu are ultimul cuvânt asupra destinului tău și al tuturor oamenilor din jurul tău, odihnește-te în El și simte cum dragostea Lui te înnoiește și îți dă capacitatea de a rezista în vremuri, întemeiat pe stânca, care este, Cristos Isus.


1) Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta.” (Romani 4:18)
2) Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. (Romani 5:2)
3) Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. (Psalmi 40:1)
4) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
5) pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. (2 Corinteni 5:7)
6) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:13)
7) pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,
pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. (1 Petru 1:8-9)
8) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)
9) În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne! (Geneza 49:18)
10) Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)
11) Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. (Efeseni 2:8)
12) Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul! (Psalmi 31:24)
13) În ziua aceea vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam; acum, să ne înveselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!” (Isaia 25:9)
14) Este nădejde pentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor! (Ieremia 31:17)
15) Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, (Psalmi 33:18)
16) Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii. (Galateni 5:5)
17) „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. (Plangerile lui Ieremia 3:24)
18) Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. (Mica 7:7)
19) Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste. (Galateni 5:6)
20) Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani 10:17)
21) Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.” (Matei 12:21)
22) pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. (1 Ioan 5:4)
23) şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi. (Faptele apostolilor 24:15)
24) Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi. (Iacov 2:17)
25) M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. (2 Timotei 4:17)
26) Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. (Evrei 10:23)
27) Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.
Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. (Romani 5:1-2)
28) Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!” (Luca 17:5)
29) Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. (Psalmi 62:5)
30) Şi eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult. (Psalmi 71:14)
31) pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 2:5)
32) Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. (Galateni 3:24)
33) şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi (Efeseni 1:18)
34) Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac! (Psalmi 131:3)
35) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie (1 Petru 1:3)
36) Eu nădăjduiesc în mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale. (Psalmi 119:166)

Rugăciune

Dumnezeul mântuirii mele a Ta să fie toată slava și cinstea! Astăzi vin la tine prin Domnul meu Isus Cristos, îți mulțumesc că mi-ai dat o viață nouă, aprinzând în mine acea flacără a credinței și a speranței, căci atunci când eram rătăcit, fără direcție și fără credință, în tine am găsit calea, adevărul și viața. Doamne, ajută-mă să pot aprinde și pe alții cu această flacără, pentru ca și ei să experimenteze iertarea, mântuirea și dragostea Ta. Crezând mereu, că indiferent cât de mare ar fi problema, mă pot odihni în tine, pentru că am credința și speranța că totul va fi bine. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 3]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!