37 de Versete biblice cu privire la momente de suferință

Visits: 64

Planurile bune sunt cele care se află în inima lui Dumnezeu pentru viața ta, de fiecare dată când te privește, nu se uită fix la greșelile tale, se uită la persoana visurilor sale în care a determinat un scop măreț, știi bine că poziția în care te afli acum nu va fi mereu așa, durerea prin care treci, disperarea care te copleșește, tristețea care îți provoacă singurătate, sunt doar mici stații în care Dumnezeu vrea să îl cunoști, poate că îți pui multe întrebări, dar îți recomand ca în loc să îți pui întrebări, să ridici ochii spre cer și să contempli iubirea lui Dumnezeu și să înveți să te închini Lui chiar și în momentele de imensă suferință, închină-te Lui și lasă să cadă lacrimile care vor produce vindecare, vorbește cu Tatăl și cere-i să intervină în viața ta, dar nu te deconecta de El, doar Isus te poate întări, ridica și da biruința în fața adversității.

Trebuie să nu te lași prins în clipa de acum, să te gândești că soarele va străluci din nou peste tine, peste casa ta și peste fiecare dintre membrii familiei tale, Dumnezeu va face ceva glorios, doar așteaptă-l cu răbdare, nu raționa, închină-te lui Dumnezeu și simte îmbrățișarea Duhului Sfânt, mângâietorul și refugiul tău.

Cuvântul “suferință” apare de 76 de ori în toate cărțile Bibliei.

Iată cele mai frumoase 37 de versete despre suferință.


1) Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi. (Psalmii 27:3)

2) Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. (Psalmii 73:26)

3) Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? (Psalmii 27:1)

4) Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:23-24)

5) Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. (1 Ioan 4:4)

6) Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:20)

7) Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; de aceea, prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. Se vor umple de ruşine că n-au lucrat cu chibzuinţă: de o veşnică ruşine care nu se va uita! (Ieremia 20:11)

8) Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta. (Deuteronomul 28:7)

9) Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmii 18:2)

10) De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. (Psalmii 34:19)

11) El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. (2 Corinteni 12:9)

12) Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda. (1 Corinteni 10:13)

13) De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. (2 Corinteni 4:16)

14) Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. (2 Corinteni 4:17)

15) Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. (Romani 8:18)

16) ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3:4)

17) De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. (Efeseni 6:13)

18) Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. (Evrei 12:1)

19) Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor. (Evrei 2:10)

20) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

21) Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea. (Isaia 46:10)

22) Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare. (Iacov 5:11)

23) Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! (Iacov 5:13)

24) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

25) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

26) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

27) A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: „Spuneţi celor poftiţi: „Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.” (Matei 22:4)

28) Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod. (Matei 4:23)

29) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)

30) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. (Filipeni 4:6)

31) Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. (Psalmii 10:14)

32) Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale. (Psalmii 119:71)

33) Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El. În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca şi se vor sătura, cei ce caută pe Domnul, Îl vor lăuda: veselă să vă fie inima pe vecie! (Psalmii 22:24-26)

34) Căci El răzbună sângele vărsat şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor. (Psalmii 9:12)

35) Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. (Psalmii 9:18)

36) Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:1)

37) De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

Rugăciune

Dumnezeule cel bun și veșnic, Stăpâne Preasfânt! Te laud pentru că ești Drept, Sfânt și vrednic de toată lauda și închinarea supremă. În numele lui Isus strig către tine, ascultă-mă, Doamne, și răspunde-mi, sunt în suferință și inima mea este înfricoșată din diferite motive, tu știi care sunt, dar astăzi ți le prezint. Tată iubitor ai grijă de viața mea, salvează-ți copilul tău care se încrede în tine. Tu ești Dumnezeul meu, te implor să ai milă de mine. Doamne, unge-mă cu untdelemnul bucuriei, satură-mă cu bunătate și milă. În acest timp de necaz îmi înalț sufletul la tine, Doamne. Ascultă glasul rugăminților mele, căci mă rog ție în ziua necazului meu și mă încred în inima mea că îmi vei răspunde. Învață-mă căile Tale, Doamne Isuse, ca să umblu în adevărul Tău, nu lăsa să vină asupra mea răul de care mă tem, eliberează-mă de frică, de tristețe, de depresie. Alung din viața mea, în numele lui Isus, anxietatea, îngrijorarea, insomnia, amărăciunea și frustrarea. Doamne, știu că ești un Dumnezeu blând și plin de compasiune, încet la mânie, plin de dragoste și loialitate, ai milă de mine. Dă-mi puterea Ta și salvează-mă din această situație și pentru binele meu fă o minune. În numele lui Isus Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!