Adevărata semnificație a Paștelui

Săptămâna Patimilor este perioada în care creștinii își amintesc de patima, moartea și învierea lui Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru. Ar trebui să fie un moment de reflecție, de reculegere spirituală și de recunoștință față de Dumnezeu. De ce? Pentru că, datorită sacrificiului lui Isus pe cruce, avem iertarea păcatelor noastre și mântuirea sufletelor noastre. Isus a luat locul nostru pe cruce, a suferit pedeapsa care i se cuvenea fiecăruia dintre noi și a făcut totul din dragoste.


 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:5)
 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. (Isaia 53:6-7)

¿De ce a murit Isus?

Isus a murit în locul nostru pentru ca noi să putem avea iertarea păcatelor și viața veșnică. Noi, ființele umane, nu putem face nimic pentru a ne șterge răutatea și pentru a ne asigura mântuirea.

În antichitate, poporul lui Israel a fost eliberat de moarte și de sclavia din Egipt prin sângele unui miel de parte bărbătească fără cusur (Exodul 12). De asemenea, Dumnezeu a oferit în Isus Mielul perfect care ridică păcatul lumii (Ioan 1:29, 36).

Datorită jertfei lui Isus, suntem liberi de puterea morții și a păcatului. Nu mai avem nevoie să facem sacrificii sau să obținem intermediari. Putem merge direct la Dumnezeu pentru a primi dragostea, iertarea și viața veșnică a Lui.

Cele mai importante evenimente ale săptămânii:

Săptămâna Patimilor începe cu Duminica Floriilor și se încheie cu Duminica Paștelui. Să ne uităm la unele dintre cele mai importante evenimente pe care Evangheliile ni le relatează despre ultima săptămână a lui Iisus pe pământ.

Intrarea triumfală (Duminica Floriilor)

Isus intră în Ierusalim, împreună cu discipolii săi, așezat pe un măgar. O mulțime îl întâmpină cu urale, întinzându-și mantiile sau ramuri din copacii de pe drum, strigând Osana Fiului lui David!

Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”
Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare, şi fiecare zicea: „Cine este Acesta?”
„Este Isus, Prorocul din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele. (Matei 21:9-11)

Relatare biblică: Matei 21:1-11; Marcu 11:1-11; Luca 19:28-44; Ioan 12:12-19

Împlinirea profeției din: Zaharia 9:9.

¿Ce sărbătorim în Duminica Floriilor?

Isus sărbătorește Paștele cu ucenicii săi (Cina cea de Taină).

Isus știa că momentul morții sale era aproape și a dorit mult să sărbătorească Paștele cu ucenicii și prietenii săi. El le-a dat instrucțiuni precise lui Petru și Ioan să găsească și să pregătească locul în care vor sărbători.

Odată ajunși acolo, Isus i-a anunțat că unul dintre ei îl va trăda. Chiar și știind acest lucru, Isus a continuat masa cu discipolii săi, cei cu care trăise, plânsese și râsese în cei trei ani de slujire. A frânt pâinea și a împărțit paharul cu vin cu ei pentru ultima oară aici pe pământ. În acel moment a fost instituită Cina Domnului sau Cina cea de Taină, în amintirea lui Isus și a sacrificiului Său pe cruce.

Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi;
pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.”
Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” (Luca 22:17-19)

Relatare biblică: Matei 26:17-30; Marcu 14:12-26; Luca 22:7-23

Isus spală picioarele ucenicilor Săi

Această povestire apare doar în Evanghelia după Ioan, dar știm că s-a întâmplat în timpul ultimei cine a lui Iisus cu ucenicii săi, în timp ce aceștia sărbătoreau Paștele. Isus s-a ridicat și a turnat apă într-un lighean. A început să spele picioarele ucenicilor săi și să le usuce cu prosopul său.

De ce a făcut acest lucru? Pentru a ne da un exemplu de umilință și pentru a ne învăța cum ar trebui să ne slujim unii pe alții. Propria moarte a lui Isus a fost un act de iubire și umilință. El a fost dispus să își dea viața și să se umilească pentru ca noi să primim viața veșnică.

Povestea biblică: Ioan 13:1-17

Isus în Ghetsimani

Isus trebuia să se pregătească pentru cel mai dificil moment al Său și a mers într-o grădină cu ucenicii Săi pentru a se ruga. Odată ajuns acolo, le-a cerut lui Petru, Ioan și Iacov să-L însoțească în timp ce se ruga Tatălui pentru a primi putere pentru ceea ce avea de înfruntat.

Cu toate acestea, ucenicii săi au cedat oboselii și, în loc să se roage și să mijlocească pentru El, au adormit. Dar Dumnezeu Tatăl nu L-a abandonat: a trimis un înger pentru a-L întări în acel moment de angoasă.

 Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage,
zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.”
Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.
A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge care cădeau pe pământ.
 După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare
şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” (Luca 22:41-46)

Relatare biblică: Matei 26:36-45; Marcu 14:32-42; Luca 22:39-47; Ioan 18:1

Trădarea și arestarea lui Isus; negarea Lui de către Petru.

Pe lângă arestarea Sa, plus toate maltratările și umilințele care au însoțit-o, Isus a trebuit să suporte trădarea lui Iuda și negarea lui Petru. Chiar dacă știa dinainte ce avea să se întâmple, durerea provocată de cei doi ucenici și prieteni ai săi trebuie să fi fost foarte puternică.

Cu toate acestea, Isus a rămas ferm și a continuat să se supună, astfel încât planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii să se împlinească. Isus știa că avea în față cele mai dificile ore din viața sa, dar dragostea sa pentru Dumnezeu Tatăl și pentru fiecare dintre noi a fost și mai mare.

Isus a îndurat cu curaj și în tăcere toate umilințele, biciuirile, batjocurile, scuipările și toată grozăvia, precum și abuzurile fizice și emoționale pe care le-a suferit în timpul arestării și răstignirii sale. A făcut-o din dragoste și a făcut-o pentru fiecare dintre noi.

Relatare biblică: Matei 26:46-75; Marcu 14:43-50; Luca 22:47-62; Ioan 18:1-18

Împlinirea profeției despre trădare: Psalmul 41:9

Răstignirea lui Isus

Moartea pe cruce a fost o moarte foarte rușinoasă și dureroasă, folosită împotriva celor mai mari hoți și răufăcători. Moartea nu se producea imediat; persoana trecea prin ore de angoasă și dureri imense.

Pe lângă durerea intensă și umilința provocată de goliciunea sa, Iisus a trebuit să suporte aproape constant batjocura celor care priveau sau treceau pe acolo. Cu toate acestea, El nu a dat înapoi. El a îndurat crucea pentru a învinge puterea morții, înviind din morți, și pentru a ne da acces la viața veșnică. ¡Atât de mare este dragostea Lui pentru întreaga omenire!

Relatări biblice: Matei 27:27-50; Marcu 15:16-38; Luca 23:33-47; Ioan 19:16-37

Împlinirea profețiilor din Isaia 53; Psalmul 22:6-8, 16-18; Psalmul 69:21; Zaharia 12:10.

Amintiți-vă de adevărata poveste a răstignirii și morții lui Isus și lăudați-L pe Dumnezeu.

Învierea lui Isus

Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit.
Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; (Matei 28:5-6)

În prima zi a săptămânii, la trei zile după moartea Domnului Isus, câteva femei s-au dus la mormânt, pentru că voiau să-i ungă trupul. Când au ajuns acolo, au văzut că piatra care pecetluia mormântul fusese rostogolită, iar un înger le-a dat vestea învierii lui Isus.

¡Isus a înviat! Moartea nu l-a putut învinge. Așa cum psalmistul și Isus însuși profețiseră, moartea nu l-a putut reține pentru totdeauna. El a înviat, este viu, iar în El avem pace și un scop. ¡Să trăim pentru El!

În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”
Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul.
Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” (Ioan 20:19-21)

Relatare biblică: Matei 28; Marcu 16; Luca 24; Ioan 20

Împlinirea profeției din Matei 12:40, Matei 16:21 și Psalmul 16:10.

Notă privind data Săptămânii Patimilor:

Sărbătoarea Paștelui are loc în zile diferite în fiecare an, deoarece moartea lui Iisus Hristos a avut loc în apropierea Paștelui evreiesc, sărbătoare folosită ca punct de plecare pentru calcularea datei. Evreii folosesc fazele lunii pentru a-și stabili calendarul sărbătorilor, iar Paștele este sărbătorit în a 15-a zi a lunii Nisan. Această lună începe cu prima lună nouă a primăverii.
La Conciliul de la Niceea din anul 325 d.Hr. s-a decis ca Paștele creștin să fie sărbătorit într-o duminică (Duminica Paștelui), să nu fie sărbătorit în același timp cu Paștele și să fie o sărbătoare anuală.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!