Nașterea lui Iisus în Biblie: 15 versete pentru Crăciun

Visits: 342

Nașterea lui Isus este cea mai mare binecuvântare primită de omenire. Profeții din Vechiul Testament au anunțat venirea lui și el a fost un bebeluș special. Isus a venit cu misiunea de a ne apropia de Dumnezeu și de a ne salva de păcatele noastre. Prin el am fost împăcați cu Dumnezeu.


1) Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umerul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”
El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor. (Isaia 9:6-7)

Deschide-ți inima pentru Prințul Păcii! Viața ta nu va mai fi niciodată la fel.

2) Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.
Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus.
El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” (Luca 1:30-33)

Conceperea lui Iisus a fost miraculoasă, iar viața Lui a îndeplinit un scop foarte special. Nu a existat și nu va exista niciodată un alt om ca Isus. În El avem exemplul perfect pentru a trăi o viață de ascultare față de Tatăl. Dar și Isus, fiind Dumnezeu, este Rege și va domni pentru veșnicie.

3) Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. (Matei 1:18)
4)  Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.
Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.”
Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevasta sa.
Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un Fiu. Şi el I-a pus numele Isus. (Matei 1:18-25)

Încă dinainte de nașterea lui Isus, misiunea pe care a venit să o îndeplinească era cunoscută: să își salveze poporul de păcatele sale. Isus, Mântuitorul, Dumnezeu cu noi, a venit în această lume și datorită lui avem astăzi o speranță adevărată.

5) Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem – pentru că era din casa şi din seminţia lui David –
să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.
Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.
Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. (Luca 2:4-7)
6) Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” (Luca 2:10-12)

Nașterea lui Isus este cea mai bună veste pe care o vom primi vreodată. Să ne bucurăm astăzi, căci numai în Isus Hristos avem răscumpărare.

7) După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.”
S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi Pruncul culcat în iesle.
După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. (Luca 2:15-18)
8) După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum. (Matei 2:15-18)

Isus este singurul demn de închinarea noastră. Este un lucru pe care înțelepții Orientului îl știau de la început. Să învățăm de la ei și să ne închinăm numai lui Dumnezeu.

9) „Atunci un Împărat tot eşti!”, I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” (Ioan 18:37)
10) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Isus a venit pe acest pământ, S-a născut ca un copil și a făcut-o din dragoste. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a trimis pe Isus în lume și prin el avem acces la viața veșnică. Primește-l astăzi pe Isus în inima ta!

11) Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. (Filipeni 2:5-8)
12) Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,
şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. (Evrei 2:14-15)
13) Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. (Evrei 2:17)

În Hristos avem libertate față de păcat și de moartea veșnică. Lăudați-L și mulțumiți-I astăzi!

14) De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel. (Isaia 7:14)
15) Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:14)

Isus a devenit om pentru a ne apropia de Dumnezeu Tatăl. Exprimați-vă astăzi recunoștința față de el pentru nașterea sa și pentru binecuvântarea de a fi primit harul lui Dumnezeu prin el.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 3.7]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!