35 Texte biblice de credință

Views: 133

Credința înseamnă a crede fără să ne îndoim, a avea convingerea a ceea ce nu am văzut, Dumnezeu este mulțumit când credem, iar Cuvântul Său ne spune că fără credință este imposibil să fim pe placul lui Dumnezeu.

Copiii lui Dumnezeu umblă prin credință, crezând în promisiunile Tatălui nostru ceresc. Prin credință ajungem la mântuirea în Hristos, pentru a fi mântuit trebuie să crezi în existența lui Dumnezeu, trebuie să ții minte că el este la fel de real ca și aerul pe care îl respiri, prin har și credință îl poți primi pe Isus ca Domn al tău, și astfel să treci de la o viață de întuneric la lumina lui minunată.

În fiecare zi caută să îi ceri lui Isus să-ți sporească credința, dacă ai vreo necredință, citește cuvântul și roagă-te în Duhul Sfânt, pentru ca rațiunea ta să se stingă și să nu trăiești prin vedere, ci prin cuvintele gurii lui Dumnezeu, ca să aștepți cu nerăbdare ziua când Dumnezeu va veni după tine și te va lua în locurile cerești împreună cu Hristos Isus.

Iubește-L pe Dumnezeu, dorește-L din toată inima ta, caută-L mai adânc și nu vei avea nici o secundă să te îndoiești de El și, prin urmare, sufletul tău va fi în siguranță în prezența Lui.

Credința este unul dintre pilonii centrali ai spiritualității creștine și este adesea descrisă ca o încredere profundă în Dumnezeu și în planurile Sale. Biblia, ca sursă principală a învățăturilor creștine, abundă în texte care ilustrează importanța și puterea credinței.

Aceste texte biblice ne oferă învățături și exemple ale credinței în acțiune, care pot să ne inspire și să ne îndrume în călătoria noastră spirituală.

În cele ce urmează, vom explora 35 de texte biblice de credință, care acoperă o gamă largă de aspecte ale acestui concept fundamental. Aceste texte ne încurajează să ne întărim credința în Dumnezeu și să trăim o viață bazată pe încredere și înțelepciune spirituală.


1) Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui. (Habacuc 2:4)

2) deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” (Romani 1:17)

3) pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. (1 Petru 1:9)

4) Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului. (Evrei 10:39)

5) Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit. (Romani 4:6)

6) Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Faptele apostolilor 16:31)

7) Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume, neprihănirea care se capătă prin credinţă; (Romani 9:30)

8) Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

9) Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. (Matei 9:22)

10) În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:12)

11) Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Faptele apostolilor 2:21)

12) Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

13) Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. (Ioan 3:17)

14) Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. (Romani 5:1)

15) şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. (Romani 3:22-24)

16) Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. (Matei 7:13-14)

17) Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. (Romani 3:28)

18) Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. (Efeseni 2:18)

19) Dar Isus a zis femeii: „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.” (Luca 7:50)

20) pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. (1 Ioan 5:4)

21) Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! (Romani 11:20)

22) Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:16)

23) Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” (Faptele apostolilor 10:43)

24) Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Ioan 20:31)

25) Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6:40)

26) pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:15)

27) Şi chiar ei, dacă nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi; căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi. (Romani 11:23)

28) Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; (Romani 1:16)

29) Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” (Matei 1:21)

30) Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19:10)

31) Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. (Matei 9:22)

32) Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:18)

33) Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. (2 Tesaloniceni 2:13)

34) De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” (Ioan 8:24)

35) Căci, dacă moştenitori sunt cei ce se ţin de Lege, credinţa este zadarnică, şi făgăduinţa este nimicită; (Romani 4:14)


Aceste 35 de texte biblice de credință ne oferă o privire profundă în esența credinței creștine și a relației noastre cu Dumnezeu.

Ele ne amintesc de importanța încrederii neclintite în mijlocul incertitudinilor vieții și de puterea pe care o aduce credința în transformarea inimilor și vieților noastre. În momentele de îndoială sau necaz, aceste texte pot fi surse de inspirație și consolare, ajutându-ne să ne întărim credința și să rămânem fideli încredințării noastre în Dumnezeu.

Să căutăm mereu învățăturile și exemplele din aceste texte pentru a ne ghida în călătoria noastră spirituală și pentru a ne aminti că, prin credință, putem experimenta minuni și biruințe, indiferent de provocările pe care le întâmpinăm.

Credința ne luminează calea și ne ajută să trăim o viață plină de semnificație, în comuniune cu Creatorul nostru divin.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!