39 de versete biblice despre suferință

Views: 455

Cuvântul lui Dumnezeu dedică o întreagă carte, numită Iov, subiectului suferinței. Iov a suferit pentru că Dumnezeu la susținut împotriva lui Satana în apărarea neprihănirii Sale. El nu a știut niciodată acest lucru, dar Dumnezeu a îngăduit multe evenimente din viața lui, astfel încât dușmanul să fie făcut de rușine prin dragostea și respectul lui Iov pentru Dumnezeu. Nici Iov, nici prietenii săi nu au înțeles în acel moment motivele suferinței sale, dar când Iov este confruntat în cele din urmă cu Domnul, el rămâne tăcut și acest lucru nu înseamnă că durerea lui nu era puternică, ci mai degrabă evidențiază importanța încrederii în scopurile lui Dumnezeu în mijlocul suferinței, chiar și atunci când nu știm care sunt aceste scopuri.

Suferința este o experiență universală a oamenilor, iar subiectul suferinței este prezent în multe texte biblice. În ciuda diversității contextelor și circumstanțelor în care suferința este menționată în Biblie, există un fir comun care leagă aceste versete – acela al speranței și al încrederii în Dumnezeu, care poate aduce vindecare, consolare și încurajare în mijlocul durerii și al suferinței. În cele ce urmează, vom explora 39 de versete biblice despre suferință și ne vom adresa întrebării importante a modului în care credința în Dumnezeu poate fi o sursă de putere și speranță în mijlocul suferinței.


1) Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. (Romani 8:18)
2) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)
3) Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)
4) Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” (Apocalipsa 2:2-10)
5) Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)
6) Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. (1 Petru 5:10)
7) Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi;
dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. (1 Petru 4:12-13)
8) Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. (Psalmi 55:22)
9) El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)
10) Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)
11) De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)
12) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)
13) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
14) Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. (Psalmi 34:4)
15) Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul!
Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, (1 Petru 3:17-18)
16) Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare,
răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. (Romani 5:3-4)
17) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! (2 Corinteni 1:3-4)
18) De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. (Psalmi 34:19)
19) Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. (2 Corinteni 4:17)
20) Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? (Romani 8:35)
21) Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; (1 Petru 4:1)
22) Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi! (1 Petru 3:14)
23) Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El (Filipeni 1:29)
24) Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. (Galateni 6:2)
25) Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. (Isaia 53:3)
26) Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. (Matei 10:38)
27) Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. (Isaia 53:4)
28) Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; (Filipeni 3:10)
29) Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. (1 Petru 2:21)
30) Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere. (2 Corinteni 1:5)
31) Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat
şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1:20-21)
32) Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. (Matei 10:29)
33) Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul. (Deuteronom 8:3)
34) Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. (1 Corinteni 13:3)
35) L-au dezbrăcat de hainele Lui şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.
Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” (Matei 27:28_29)
36) Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic. (Iov 5:17)
37) Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.” (Luca 16:23-24)
38) Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta; şi am mărturisit înaintea celor mici şi celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus Prorocii şi Moise că are să se întâmple;
şi anume, că Hristosul trebuie să pătimească şi că, după ce va fi Cel dintâi din învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi Neamurilor.” (Faptele apostolilor 26:22-23)
39) Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. (Psalmi 66:10)

În concluzie, Biblia conține multe versete despre suferință și durere, ceea ce arată că acestea sunt experiențe comune în viața umană. Cu toate acestea, mesajul de bază al acestor versete este acela al speranței și al încrederii în Dumnezeu, care poate fi o sursă de vindecare, consolare și putere în timpul suferinței. Spre deosebire de filozofiile lumii, care încearcă să explice suferința prin concepte precum karma sau destinul, Biblia ne oferă un Dumnezeu care este într-adevăr prezent și care ne poate ajuta să depășim suferința. Deși nu există nicio garanție că vom fi feriți de durere, putem fi siguri că Dumnezeu este cu noi în mijlocul suferinței și că putem avea încredere în el pentru a ne oferi puterea și speranța de care avem nevoie pentru a trece prin orice încercare.

Rugăciune

Bunul și veșnicul Dumnezeu, Domnul cel Preaînalt! Te laud pentru că ești Drept, Sfânt și vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Strig către tine, Dumnezeul meu din ceruri, căci tu ești refugiul și tăria mea, tu ești ajutorul meu grabnic în necazuri. Te rog să preiei controlul în această perioadă dureroasă prin care trec și să fii acel balsam mângâietor al vieții mele. Ajută-mă să nu-mi pierd speranța și să nu mă tem în fața adversităților vieții, căci doar credința mea în tine mă va ține în picioare pentru a înțelege că orice dificultate este ușoară și trecătoare, dar cuvântul tău este veșnic. Duhule Sfânt, dă-mi puterea și curajul de a depăși acest moment de suferință, nu permite ca lacrimile și tristețea să-mi copleșească inima, pentru că tu ești cel care duce bătăliile mele și de la tine vine victoria mea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!