42 de Versete de dragoste în biserică

Views: 100

Biserica este marea familie a lui Dumnezeu și în ea avem un loc și, prin urmare, responsabilități. Trebuie să ne arătăm dragostea față de frații noștri în Hristos, să fim colaboratori și să îi ajutăm la nevoile lor, să ne rugăm unii pentru alții, pentru că noi toți formăm trupul lui Hristos, suntem importanți pentru Dumnezeu, fără deosebire de persoană.

(Romani 12:10) Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.

Dragostea noastră pentru un frate ar trebui să fie aceeași cu dragostea noastră pentru toți ceilalți. Pentru a descoperi că o persoană nu are dragoste frățească, nu este necesar ca ea să-i urască pe toți frații; este o dovadă suficientă dacă urăște doar unul singur. Să dăruim din acea dragoste pe care Dumnezeu o dă fiecăruia dintre frații noștri din biserică și să-L înălțăm pe Dumnezeu.


1) Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci. (Proverbe 3:27)
2) Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. (Ioan 15:9)
3) Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste! (1 Corinteni 16:14)
4) Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. (2 Timotei 2:22)
5) Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. (1 Timotei 4:12)
6) Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. (1 Corinteni 13:3)
7) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (1 Corinteni 13:4-7)
8) Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, (1 Tesaloniceni 4:9)
9) Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său. (1 Ioan 4:21)
10) Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. (Galateni 6:10)
11) Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:40)
12) Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.
Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Galateni 5:13-14)
13) Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi. (Evrei 6:10)
14) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! (Psalmi 133:1)
15) De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;
cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. (2 Petru 1:5-7)
16) Să nu ceri nicio dobândă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă.
De la străin vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot ce vei face în ţara pe care o vei lua în stăpânire. (Deuteronom 23:19-20)
17) Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. (1 Ioan 4:12)  
18) Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. (Ioan 15:13)
19) Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. (1 Ioan 3:16)
20) Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. (Faptele apostolilor 4:32)
21) Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate. (Proverbe 17:17)
22) Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10:24-25)
23) Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,
ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. (Iuda 1:20-21)
24) Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. (Romani 12:4-5)
25) Deci Petru era păzit în temniţă, şi biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. (Faptele apostolilor 12:5)
26) Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. (1 Corinteni 12:13)
27) Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul. (Levitic 19:18)
28) Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. (Ioan 13:34)
29) Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii. (Ioan 15:17)
30) Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” (Ioan 17:26)
31) Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. (Romani 12:10)
32) Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. (Romani 13:8)
33) Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. (Efeseni 5:2)
34) Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos. (Filipeni 1:8)
35) Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima; (1 Petru 1:22)
36) Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! (1 Petru 2:17)
37) Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. (1 Ioan 2:10)
38) Căci vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alţii; (1 Ioan 3:11)
39) Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El. (1 Ioan 3:23)
40) Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. (1 Ioan 3:14)
41) Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:8)
42) Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. (1 Ioan 5:2)

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic să vă fie slavă și cinste! Dumnezeul meu care ești în ceruri, vin astăzi în fața ta strigând pentru biserica lui Hristos, cuvântul tău spune: "Iată cât de bine și cât de plăcut este pentru frați să locuiască împreună în armonie, căci acolo trimiți binecuvântare și viață veșnică. Doamne, fă ca acest cuvânt să fie viu în biserica ta, iubindu-ne unii pe alții, cu aceeași iubire cu care ne-ai iubit tu pe noi. "Să fie o iubire frățească, pură și sinceră, fără pretenții. Scapă biserica ta de orice diviziune, ceartă, amărăciune, critică, orice murmur. Și declar că întunericul nu va prevala împotriva ei. În numele glorios al lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!