54 de Versete biblice despre cuvântul lui Dumnezeu

Views: 343

Cuvântul lui Dumnezeu este viu și eficient. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne călăuzește în orice împrejurare a vieții noastre, atunci când avem îndoieli cu privire la o decizie, când avem o problemă și nu vedem calea de ieșire, există întotdeauna un răspuns de la Dumnezeu pentru noi, dacă îl citim în rugăciune. Este la fel de important să credem că Cuvântul lui Dumnezeu este singurul adevăr, cât și să îl punem în practică. Psalmul 119:105 ne spune: Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. Cuvântul lui Dumnezeu luminează și calea noastră. În el putem, de asemenea, să găsim și să cunoaștem dragostea pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi. Cel mai important lucru este că nu este un moft care va trece, ci, așa cum am citit mai înainte, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci.

Cuvântul lui Dumnezeu este o temă centrală în teologia creștină. Cuvântul lui Dumnezeu este considerat ca fiind divin și sacru, reprezentând comunicarea lui Dumnezeu cu oamenii. În Biblie, cuvântul lui Dumnezeu este descris ca fiind puternic și creativ, capabil să creeze și să schimbe lumea în care trăim. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu este considerat ca fiind un mijloc prin care oamenii pot ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu și pot primi îndrumări și învățături de la El.

În cele ce urmează, voi prezenta 54 de versete biblice despre cuvântul lui Dumnezeu, care ne pot ajuta să avem o relația reală cu Dumnezeu.


1) Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteţi pune mâna pe ţara în care veţi trece ca s-o luaţi în stăpânire (Deuteronom 11:8)
2) Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este curăţat; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El. (2 Samuel 22:31)
3) fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. (1 Petru 1:23)
4) după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” (Romani 1011)
5) Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. (Psalmi 19:7)
6) De aceea spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele; ci cuvântul pe care-l voi rosti se va împlini, zice Domnul Dumnezeu.” (Ezechiel 12:28)
7) Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele. (Proverbe 4:5)
8) Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
 (Proverbe 4:10)
9) Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus. (Ioan 15:3)
10) Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. (Matei 5:18)
11) şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire,
dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. (1 Petru 2:2-3)
12) Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)
13) Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru aşa cum vi le dau eu. (Deuteronom 4:2)
14) Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)
15) Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţat de şapte ori. (Psalmi 12:6)
16) Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. (Psalmi 19:18)
17) Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea! (Psalmi 119:103)
18) Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor! (Ieremia 15:16)
19) Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. (Luca 21:33)
20) Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5:24)
21) Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)
22) Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. (Romani 15:4)
23) Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6:17)
24) şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, (1 Petru 2:2)
25) Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte.
Sunt mic şi dispreţuit, dar nu uit poruncile Tale.
Dreptatea Ta este o dreptate veşnică, şi Legea Ta este adevărul.
Necazul şi strâmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale sunt desfătarea mea.
Învăţăturile Tale sunt drepte pe vecie: dă-mi pricepere, ca să trăiesc! (Psalmi 119:40-44)
26) Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmi 119:11)
27) Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. (Psalmi 119:105)
28) Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. (Evrei 4:12)
29) Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. (Iacov 1:22)
30) Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. (Psalmi 119:9)
31) Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. (Psalmi 18:30)
32) Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!” (Luca 11:28)
33) iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” (Isaia 40:8)
34) De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. (Matei 7:24)
35) Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. (Matei 24:35)
36) Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4)
37) Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. (Psalmi 119:130)
38) La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. (Ioan 1:1)
39) Căci cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie. (Psalmi 33:4)
40) Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” (Ioan 7:38)
41) Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 56:4)
42) Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32)
43) De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. (Iacov 1:21)
44) Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta. (Psalmi 119:114)
45) tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. (Isaia 55:11)
46) Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. (Ioan 15:7)
47) Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! (Proverbe 4:20-21)
48) Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. (Coloseni 3:16)
49) Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice. (Psalmi 119:160)
50) Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui. (Psalmi 130:5)
51) În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. (Romani 15:14)
52) El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, (Evrei 1:3)
53) Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Proverbe 30:5)
54) N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui. (Iov 23:12)

În concluzie, acest articol despre cele 54 de versete biblice despre cuvântul lui Dumnezeu, putem spune că aceste versete ne oferă o perspectivă profundă asupra puterii și semnificației cuvântului lui Dumnezeu. Ele ne arată că cuvântul lui Dumnezeu este un mijloc prin care El se comunică cu oamenii, ne îndrumă și ne oferă cunoștințe și înțelepciune. De asemenea, ele ne învață că ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și aplicarea învățăturilor sale în viața noastră poate aduce binecuvântări și transformare.

Este important să medităm la aceste versete și să aplicăm învățăturile lor în viața noastră de zi cu zi, pentru a ne apropia de Dumnezeu și a trăi o viață plină de înțelepciune, pace și binecuvântări. Sper că acest articol v-a inspirat să explorați mai profund învățăturile biblice și să vă apropiați de Dumnezeu prin cuvântul său sacru.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, mare și credincios! Îți mulțumesc pentru cuvântul tău, el este viu, eficace și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, el este cel care mă răscumpără, mă învață și mă instruiește, îți cer ca cuvântul tău să se reveleze în mine. Îți mulțumesc pentru că el este cea mai bună hrană a mea și în el se află creșterea mea spirituală. Ea este cea care mă transformă și mă însuflețește, manifestând ceea ce este ascuns în mine, discerne intențiile inimii mele. Doamne, cuvântul tău spune: "Cel ce crede în tine, dinlăuntrul lui vor curge râuri de apă vie". Ea este cea care îmi luminează calea și mă împiedică să alunec, dă-mi înțelepciunea ta să te cunosc și să te înțeleg prin ea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 3]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!