20 de versete biblice despre unitate

Views: 501

Viața este dezordonată, relațiile sunt dezordonate. Momentele de stres pot tensiona relațiile și ajungem să ne rănim unii pe alții și să distrugem unitatea pentru care am muncit din greu. Scopul lui Satan este să ne distrugă unitatea. Să luptăm împreună pentru a trăi în pace și armonie. Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a fi răbdător, bun și iubitor prin acțiuni și cuvinte. Scripturile ne amintesc că este responsabilitatea noastră, ca creștini, să conducem calea unității între toate națiunile și oamenii.

Versete biblice despre unitate – Dumnezeu își cheamă poporul să trăiască în unitate unul cu altul, așa că este important să depuneți toate eforturile pentru a trăi împreună în armonie cu toată lumea. Indiferent de micile diferențe, Dumnezeu ne poruncește să facem totul în dragoste. Am adunat această colecție de versete biblice despre unitate pentru a vă inspira spre speranță pentru viitor.

1) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! (Psalmi 133:1)

2) Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. (Eclesiastul 4:12)

3) Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)

4) Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi. (Matei 23:8)

5) Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. (Faptele apostolilor 1:14)

6) În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. (Faptele apostolilor 2:1)

7) Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. (Faptele apostolilor 2:46)

8) Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. (Romani 12:4-5)

9) Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi. (Romani 12:16)

10) Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus; pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. (Romani 15:5-6)

11) Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine. (1 Corinteni 10:17)

12) Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. (1 Corinteni 12:13)

13) Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. (Efeseni 2:13-16)

14) şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. (Efeseni 4:3-4)

15) până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; (Efeseni 4:13)

16) Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei,(Filipeni 1:27)

17) Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând. (Filipeni 2:1-2)

18) Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. (1 Petru 3:8)

19) Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. (1 Ioan 1:7)

20) Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. (1 Ioan 4:11)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 4 Promedio: 4.3]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!