48 de Versete biblice despre întuneric

Views: 121

Când vorbim de întuneric, ne referim la o absență totală de lumină. Întunericul cuprinde întunericul total, lipsa de direcție, confuzia și pierzania. Persoana care umblă în întuneric umblă fără direcție, deoarece nu are nicio sursă de lumină care să o ajute să își găsească drumul.

În multe ocazii, când Biblia vorbește despre întuneric, se referă la depravarea morală și spirituală a omenirii. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată marele contrast dintre cel care umblă în întuneric sau fără Dumnezeu și cel care umblă în lumină pentru că L-a acceptat pe Isus ca Mântuitor. Cel care Îl acceptă pe Hristos umblă în lumină și devine o reflectare a luminii Sale. De aceea, mărturia noastră este atât de importantă, pentru a putea lumina această lume întunecată.

Un lucru curios este faptul că nu este posibil să unim lumina cu întunericul. Prezența chiar și a celei mai mici surse de lumină este capabilă să risipească întunericul. Niciun întuneric nu este capabil să reziste luminii. Atunci când ne punem întunericul în lumina minunată a lui Hristos, tot întunericul dispare și putem umbla în neprihănire.

În cele ce urmează, vom explora 48 de astfel de versete biblice, care explorează simbolismul întunericului și lumina divină și ne oferă învățături și promisiuni relevante în căutarea noastră spirituală.

Aceste texte pot să ne inspire și să ne ofere perspectivă în momentele de îndoială și încercare, amintindu-ne că întunericul nu poate învinge niciodată lumina divină și speranța în Dumnezeu.


(Coloseni 1:13-14)

1) El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Coloseni 1:13-14)


(Ioan 8:12)

2) Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12)

(Ioan 1:5)

3) Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. (Ioan 1:5)

(Ioan 3:19-21)

4) Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3:19-21)

(Matei 4:16)

5) norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina.” (Matei 4:16)

(Matei 6:22-23)

6) Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! (Matei 6:22-23)

(1 Petru 2:9)

7) Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9)

(Ioan 12:35)

8) Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul; cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. (Ioan 12:35)

(Ioan 12:46)

9) Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. (Ioan 12:46)

(Ioan 3:19)

10) Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. (Ioan 3:19)

(Faptele Apostolilor 26:17-18)

11) Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (Faptele Apostolilor 26:17-18)

(1 Corinteni 4:5)

12) De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu. (1 Corinteni 4:5)

(2 Corinteni 4:6)

13) Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. (2 Corinteni 4:6)

(2 Corinteni 6:14)

14) Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? (2 Corinteni 6:14)

(Efeseni 5:8)

15) Odinioară eraţi întuneric; give accum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. (Efeseni 5:8)

(Efeseni 5:11)

16) şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. (Efeseni 5:11)

(1 Ioan 1:5-7)

17) Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.) (1 Ioan 1:5-7)

(1 Tesaloniceni 5:4-5)

18) Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. (1 Tesaloniceni 5:4-5)

(1 Ioan 2:8-11)

19) Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar. Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. (1 Ioan 2:8-11)

(Efeseni 6:12)

20) Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. (Efeseni 6:12)

(Isaia 9:2)

21) Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. (Isaia 9:2)

(Isaia 29:15)

22) Vai de cei ce îşi ascund planurile dinaintea Domnului, care îşi fac faptele în întuneric şi zic: „Cine ne vede şi cine ne ştie?”! (Isaia 29:15)

(Eclesiastul 2:12-13)

23) Atunci mi-am întors privirile spre înţelepciune, prostie şi nebunie. – Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut şi mai înainte. Şi am văzut că înţelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul; (Eclesiastul 2:12-13)

(Psalmul 18:28)

24) Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. (Psalmul 18:28)

(Geneza 1:1-5)

25) La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi. (Geneza 1:1-5)

(Psalmul 23:4)

26) Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmul 23:4)

(Eclesiastul 2:14)

27) înţeleptul îşi are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că şi unul şi altul au aceeaşi soartă. (Eclesiastul 2:14)

(Isaia 5:20)

28) Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune! (Isaia 5:20)

(Isaia 29:18)

29) În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea. (Isaia 29:18)

(Romani 13:12)

30) Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. (Romani 13:12)

(Psalmul 112:4)

31) Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept. (Psalmul 112:4)

(Psalmul 82:4-5)

32) scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.” Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile pământului. (Psalmul 82:4-5)

(Psalmul 88:12)

33) Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric şi dreptatea Ta în ţara uitării? (Psalmul 88:12)

(Psalmul 139:11-12)

34) Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina. (Psalmul 139:11-12)

(Isaia 60:1-3)

35) Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi, în strălucirea razelor tale. (Isaia 60:1-3)

(Exodul 10:21)

36) Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna spre cer şi va fi întuneric peste ţara Egiptului, aşa de întuneric de să se poată pipăi.” (Exodul 10:21)

(Exodul 10:22)

37) Moise şi-a întins mâna spre cer; şi a fost întuneric beznă în toată ţara Egiptului, timp de trei zile. (Exodul 10:22)

(Efeseni 5:10-11)

38) Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. (Efeseni 5:10-11)

(2 Samuel 22:29)

39) Da, Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu. (2 Samuel 22:29)

(Luca 1:77-79)

40) şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” (Luca 1:77-79)

(Luca 11:34-36)

41) Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Aşa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.” (Luca 11:34-36)

(Isaia 42:16)

42) Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină înaintea lor, şi locurile strâmbe, în locuri netede: iată ce voi face şi nu-i voi părăsi. (Isaia 42:16)

(Isaia 45:3)

43) Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. (Isaia 45:3)

(Ioel 2:31)

44) soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. (Ioel 2:31)

(Iov 3:4-5)

45) Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu Se îngrijească Dumnezeu de ea din cer şi să nu mai strălucească lumina peste ea! S-o cuprindă întunericul şi umbra morţii, nori groşi să vină peste ea, şi neguri de peste zi s-o înspăimânte! (Iov 3:4-5)

(Iov 17:12-13)

46) Şi ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a şi venit! Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă, când în întuneric îmi voi înălţa culcuşul; (Iov 17:12-13)

(Iov 23:17)

47) Căci nu întunericul durerii mele mă nimiceşte, nici negura în care sunt înfăşurat. (Iov 23:17)

(Daniel 2:22)

48) El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. (Daniel 2:22)


Aceste 48 de versete biblice despre întuneric ne amintesc că, în ciuda momentelor de întuneric și încercare pe care le putem întâlni în viață, lumina și speranța lui Dumnezeu sunt mereu disponibile pentru noi.

Ele ne încurajează să căutăm lumina divină și să ne bazăm pe credință în mijlocul întunericului. În ciuda dificultăților, să ne amintim că întunericul nu poate învinge niciodată lumina și că Dumnezeu este mereu prezent pentru a ne călăuzi și a ne oferi ajutor. În aceste momente, să căutăm refugiu și încredere în El și să ne amintim de promisiunea Sa de a ne aduce la lumină și de a ne oferi pacea și siguranța Sa.

Fie ca aceste versete să ne inspire să înfruntăm întunericul cu curaj și să căutăm întotdeauna lumina lui Dumnezeu în vieța noastră.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!