26 de versete biblice despre fiul lui dumnezeu

Views: 82

Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care Și-a dat viața din dragoste pentru tine și pentru mine. Iisus este cel ce a fost trimis să ne dea viața veșnică.

Fiul lui Dumnezeu este o persoană distinctă din Trinitate, crezul creștin învățând că El este una dintre cele trei Persoane ale lui Dumnezeu. În Noul Testament, există multe versete care se referă la Fiul lui Dumnezeu, fie că este vorba despre nașterea și viața Sa pe pământ, despre misiunea Sa de a salva oamenii prin moartea și învierea Sa, sau despre poziția Sa exaltată în slava Tatălui după Înălțarea Sa la cer. În cele ce urmează, vom explora 26 de astfel de versete biblice despre Fiul lui Dumnezeu și despre importanța Sa pentru noi creștini.


1) „Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut. (Psalmi 2:7)
2) Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. (1 Corinteni 15:28)
3) Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:17)
4) Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:14)
5) Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (1Ioan 4:10)
6) şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. (Ioan 14:13)
7) Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai. (Ioan 5:19)
8) Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. (Ioan 5:26)
9) Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,
iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, (Romani 1:3-4)
10) Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. (1 Ioan 5:10)
11) Când a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuţit, a căzut jos înaintea Lui şi a zis cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te rog nu mă chinui.” (Luca 8:28)
12) Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”? (Evrei 1:5)
13) Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17:5)
14) Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” (Marcu 1:11)
15) Isus tăcea şi nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?” (Marcu 14:61)
16) şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti!” (Marcu 5:7)
17) Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” (Faptele apostolilor 13:33)
18) Tot aşa, şi Hristos nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” (Evrei 5:5)
19) A venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui; şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi!” (Marcu 9:7)
20) şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!” (Luca 3:22)
21) Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” (2 Petru 1:17)
22) Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi.” (Luca 9:35)
23) Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.” (Matei 2:15)
24) Stăpânul viei a zis: „Ce să fac? Am să trimit pe fiul meu preaiubit; poate că îl vor primi cu cinste.” (Luca 20:13)
25) pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; (Evrei 1:8)
26) Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. (1 Ioan 5:9)

Încheind această listă de 26 de versete biblice despre Fiul lui Dumnezeu, putem spune că El este central pentru creștinism și credința creștină. Prin nașterea, viața, moartea și învierea Sa, El a adus mântuirea și speranța pentru toți oamenii, deschizând ușa spre viața veșnică. În plus, poziția Sa exaltată ca Mielul lui Dumnezeu și Împărat al Împăraților arată puterea, slava și suveranitatea Sa absolută. Prin urmare, Fiul lui Dumnezeu este sursa vieți pentru toți creștinii, care pot găsi alinare și îndemn în viața Sa, învățând din exemplul Său de sacrificiu, iubire și devotament față de Tatăl Său ceresc și față de oameni.

Rugăciune

Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tată, Ție să-Ți fie toată slava și cinstea. Doamne Isuse, tu ești Fiul lui Dumnezeu, întâiul născut al întregii creații, tu ești cel care ai transformat apa în vin, cel care ai înmulțit peștii și pâinile. Tatăl ți-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ, ți-a dat un nume care este mai presus de orice nume, în fața căruia se pleacă orice genunchi și orice limbă mărturisește că tu ești Isus Cristos, Isus fiul lui Dumnezeu, tu ești autorul și desăvârșitorul credinței, îți mulțumesc pentru că tu ești încrederea mea, ancora mea și portul meu cel mai sigur. Îți mulțumesc bunul meu Isus, pentru că ai biruit pe cruce dându-mi viața împreună cu Tine și mi-ai dat mântuire și viață veșnică. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Cuvântul făcut trup, Tu ești singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Ție să-Ți fie toată slava și cinstea, În numele lui Isus. Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!