35 de versete pentru a-i binecuvânta pe pastori

Hits: 12

Pastorii noștri au o mare responsabilitate pe umeri, așa că, pe lângă faptul că ne rugăm pentru nevoile lor personale și pentru relația lor cu Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru relația noastră cu ei. Nu este ușor să te confrunți cu problemele personale și, în același timp, să încerci să-i ajuți pe alții. Ei trebuie să fie exemple de conduită și de credință, astfel încât ceilalți să Îl poată vedea pe Dumnezeu prin viața lor. Sunt multe situații dificile cu care s-au confruntat ca slujitori ai lui Dumnezeu și oameni de-a lungul anilor. De aceea, cuvântul spune: “Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.” (Evrei 13:17).


1) Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:2)
2) Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! (Evrei 13:7)
3) Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune. (Ieremia 3:15)
4) Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, (2 Corinteni 9:8)
5) Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, aşa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. (Deuteronom 15:6)
6) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra, (Psalmi 37:4-5)
7) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:4)
8) Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă mărească de o mie de ori pe atât şi să vă binecuvânteze, după cum a făgăduit! (Deuteronom 1:11)
9) Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. (Psalmi 5:12)
10) Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale, (Psalmi 128:5)
11) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)
12) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
13) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
14) Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmi 121:8)
15) Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” (Isaia 52;7)
16) Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. (1 Petru 54)
17) Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. (Iosua 1:5)
18) Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: (Deuteronom 28:2)
19) Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut, şi plata să-ţi fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!” (Rut 2:12)
20) Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:21)
21) Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)
22) Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea. (Romani 1:8)
23) Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre;
căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos! (1 Tesaloniceni 1:2-3)
24) Aşa că, dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi;
şi-i face să se roage pentru voi şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi. (2 Corinteni 9:13-14)
25) păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.
Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei.
Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. (1 Petru 5:2-4)
26) Când a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe lucruri. (Marcu 6:34)
27) Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. (Faptele apostolilor 20:28)
28) Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora. (1 Timotei 5:17)
29) Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos. (Evrei 13:17)
30) Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. (Galateni 6:6)
31) Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc.
Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi. (1 Tesaloniceni 5:12-13)
32) Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. (1 Corinteni 9:14)
33) Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie,
pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. (Filipeni 1:3-5)
34) Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
35) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)

Rugăciune

Bunul și veșnicul Dumnezeu, Domnul cel Preaînalt! Te laud pentru că Tu ești Drept, Sfânt și vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Sfinte Părinte, Te rog să binecuvântezi cu toată binecuvântarea de sus viața păstorului meu, pe care l-ai ales ca instrument pentru a mă călăuzi pe calea Ta. Cer ca ungerea Duhului Tău Sfânt să se odihnească peste viața lui și să întărească slujba pe care i-ai încredințat-o. Dumnezeule Atotputernic, dă-i înțelepciune ca să fie un bun administrator al lucrurilor împărăției și să influențeze biserica Ta conform cuvântului Tău. Binecuvântează viața lui și a familiei sale, ajută-i să fie uniți în legătura păcii, dând mereu dovadă de o conduită exemplară. Fie ca oile lor să dorească să asculte învățătura ta și mai ales să o pună în practică, ca să fie o biserică ascultătoare și ascultătoare. Fie ca fața ta să strălucească asupra lui, fie ca harul și favoarea ta să rămână mereu asupra vieții lui, dă-i puterea de a face față provocărilor și provocărilor, fie că sunt de ordin ministerial, financiar sau familial. Doamne, Te rog să păzești viața lui și a familiei lui de orice viclenie și capcană a vrăjmașului. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!