Versete biblice despre bucurie

Views: 649

Biblia face o distincție între fericire și bucurie. Bucuria este cea mai puternică și dinamica spirituală a celor două emoții. De asemenea, stimulează răspunsuri particulare pe pământ așa cum este în cer.

Bucuria este definită ca unul dintre roadele Duhului Sfânt, din Galateni 5:22. Deoarece un copac are nevoie de un proces de creștere mai lung pentru a dezvolta fructe coapte, creștinii acceptă și înțeleg că bucuria este ceva care trebuie să se coacă. Există chiar și o „plinătate a bucuriei” biblică care apare doar în prezența lui Dumnezeu. Un simbol al prezenței lui Dumnezeu, Muntele Sion este considerat „bucuria întregului pământ”, conform Psalmului 48: 2.

1 Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.’ (Tefania 3:17)

2 Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, (1 Tesaloniceni 5:16-18)

3 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.(Romani 12:12)

4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! (Filipeni 4:4)

5 Când gânduri negre se frământă cu grămada înlăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. (Psalmul 94:1

6 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! (Psalmul 118: 24)

7 Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! (Habacuc 3: 17-18)

8 Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum eşti însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael[a], căci Domnul a auzit mâhnirea ta.(Psalmul 16:1)

9 Pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. (1 Petru 1: 8-9)

10 „Mă bucur în Domnul şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. (Isaia 61:10)

11 Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. (Ioan 16:24)

12 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”. (2 Corinteni 9:7)

13 De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare.(2 Corinteni 12:10)

14 Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz,
Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire.(Psalmul 32: 7)

15 Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui.
Şi ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! (Proverbele 15:23)

16 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5: 22-23)

17 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. (Romani 12:15)

18 şi astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu şi să mă răcoresc puţin în mijlocul vostru. (Romani 15:32)

19 Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci,
căci ele sunt bucuria inimii mele. (Salmo 119:111)

20 Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)

21 Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. (1 Timotei 6:6)

22 Căci Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi mântuindu-i. (Psalmi 149:4)

23 V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuriavoastră să fie deplină. (Ioan 15:11)

24 Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele. (1 Timotei 6:17)

25 Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile. (Psalmi 119:14)

26 O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. (Proverbele 17:22)

27 Tatăl celui neprihănit se veseleşte şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură. (Proverbele 23:24)

28 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. (3 Ioan1:4)

29 Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele tău, Dumnezeule Preaînalt, (Psalmi 9:2)

30 În ziua fericirii, fii fericit şi în ziua nenorocirii, gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una, şi pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată şti nimic din ce va fi după el. (Ecclesiast 7:14)

31 Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea, de El să ascultaţi!” (Matei 17:5)

32 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare, 4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. (Romanos 5:3-4)

33 Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure şi să trăiască bine în viaţa lor; dar şi faptul că un om mănâncă şi bea şi duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. (Eclesiastés 3:12-13)

34 Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi câte o parte şi celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” (Neemia 8:10)

35 Ca nişte întristaţi şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile. (2 Corinteni 6:10)

36 Du-te dar de mănâncă-ţi pâinea cu bucurie şi bea-ţi cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. (Ecclesiast 9:7)

37 Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd. (Maleahi 4:2)

38 Fiule, dacă-ţi va fi inima înţeleaptă, inima mea se va bucura; (Proverbele 23:15)

39 Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de pocăinţă. (Luca 15:7)

40 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: (Luca 2:10)

41 Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.” (Luca 10:20)

42 Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei”; (Ecclesiast 12:1)

43 Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. (Proverbele 12:20)

44 Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere şi bogăţii şi i-a îngăduit să mănânce din ele, să-şi ia partea lui din ele şi să se bucure în mijlocul muncii lui; acesta este un dar de la Dumnezeu. (Ecclesiast 5:19)

44 Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.” (Luca 15:10)

45 Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. (Proverbele 10:1)

46 Via este prăpădită, smochinul este veştejit, rodiul, finicul, mărul, toţi pomii de pe câmp s-au uscat… Şi s-a dus bucuria de la copiii oamenilor! (Ioel 1:12)

47 Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. (Proverbele 10:28)

48 Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. (Psalmi 19:8)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 6 Promedio: 4.2]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!