39 citate biblice despre credință și vindecare

Views: 62

Credința și vindecarea sunt două aspecte importante ale spiritualității creștine care au fost reflectate și învățate în Biblie de-a lungul secolelor. Aceste texte biblice despre credință și vindecare oferă îndrumare și inspirație credincioșilor pentru a-și întări credința și a căuta vindecarea în Dumnezeu. Ele ne amintesc că credința poate avea un impact profund asupra sănătății noastre spirituale și fizice și ne încurajează să ne apropiem de Dumnezeu cu încredere și încredere în planurile Sale pentru noi.

Aceste texte ne încurajează să credem în puterea divină de vindecare și să ne aducem suferințele și cererile noastre înaintea Domnului cu credință și speranță.

În cele ce urmează, vom explora 39 de citate biblice despre credință și vindecare, care acoperă o varietate de situații și învățături legate de acest subiect important.


1) Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii. (Faptele apostolilor 3:16)

2) El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el şi, fiindcă a văzut că are credinţă ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare.” Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a început să umble. (Faptele apostolilor 14:9-10)

3) Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. (Iacov 5:15)

4) Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea! (Ieremia 17:14)

5) Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. (Isaia 53:4)

6) Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” (Ioan 11:40)

7) Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23)

8) „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. (Matei 17:20)

9) Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi. (Psalmii 146:8)

10) Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?” „Rabuni”, I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.” Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea şi a mers pe drum după Isus. (Marcu 10:51-51)

11) Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. (Matei 15:28)

12) De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. (Marcu 11:24)

13) Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise. (Evrei 11:11)

14) pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. (2 Corinteni 5:7)

15) Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. (Iacov 1:6)

16) Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă.” Slăbănogul s-a sculat şi s-a dus acasă. (Matei 9:6-7)

17) El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. (1 Petru 2:24)

18) Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor; a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă. (Psalmii 107:19-20)

19) Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21:22)

20) Dar Isus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme; crede numai, şi va fi tămăduită.” (Luca 8:50)

21) Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” (Matei 19:12)

22) Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani 10:17)

23) ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. (Iacov 1:3)

24) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:13)

25) Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. (Iacov 5:14-15)

26) Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.” (Marcu 5:34)

27) Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea şi a mers pe drum după Isus. (Marcu 10:52)

28) „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” (Ioan 20:29)

29) Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. (Evrei 2:17)

30) Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! (1 Corinteni 16:13)

31) Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. (Galateni 6:10)

32) Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El. Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.” Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţat!” Îndată a fost curăţată lepra lui. (Matei 8:1-3)

33) „Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului. (2 Împăraţi 20:5)

34) a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă. (Psalmii 107:20)

35) Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi îndepărta boala din mijlocul tău. (Exodul 23:25)

36) Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. (Marcu 11:23)

37) Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” (Ioan 7:38)

38) Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. (1 Corinteni 13:2)

39) Primiţi bine pe cel slab în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. (Romani 14:1)


Aceste 39 de citate biblice despre credință și vindecare aduc în prim-plan importanța credinței în relația noastră cu Dumnezeu. Ele ne amintesc că credința este o forță puternică care poate aduce vindecare și speranță în viețile noastre. În momentele de suferință sau încercare, putem găsi consolare și putere în aceste cuvinte din Biblie, știind că Dumnezeu este aproape și că El poate aduce vindecare în viețile noastre.

Să continuăm să cultivăm credința în fiecare aspect al vieții noastre și să ne apropiem de Dumnezeu cu încredere și adorație. Credința noastră poate avea un impact profund nu numai asupra sănătății noastre, ci și asupra relației noastre cu Dumnezeu și cu ceilalți. Să ne străduim să trăim în armonie cu aceste învățături biblice, aducând credință și vindecare în viețile noastre și contribuind la binecuvântarea celor din jur.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!