72 de Versete biblice despre dreptatea lui Dumnezeu

Views: 281

Dreptatea lui Dumnezeu are un alt înțeles decât cred mulți. Domnul nostru este milostiv și lent în a-și arăta mânia. Dar El este, de asemenea, un Dumnezeu căruia îi plac lucrurile corecte. În ceasul judecății, el va ști să dea fiecăruia ceea ce i se cuvine, pentru că a dat tuturor posibilitatea de a fi mântuiți prin har.

Dreptatea lui Dumnezeu este unul dintre principiile fundamentale ale credinței creștine. Această idee se regăsește în multe versete biblice, care ne oferă o perspectivă profundă asupra justiției lui Dumnezeu și a felului în care El tratează oamenii. În cele ce urmează, vă prezentăm 72 de versete biblice despre dreptatea lui Dumnezeu.

Aceste versete ne arată că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și că el tratează oamenii cu justiție și corectitudine. Ele ne învață că Dumnezeu va răsplăti pe cei care îi urmează și îi slujesc, dar va pedepsi pe cei care se împotrivesc voii sale și se îndepărtează de El. De asemenea, ele ne amintesc că justiția lui Dumnezeu este parte a caracterului său sfânt și este un exemplu pentru noi să trăim o viață plină de integritate și moralitate.

Sper că aceste versete vă vor ajuta să vă apropiați de Dumnezeu și să înțelegeți mai bine dreptatea sa. Prin urmarea voii lui Dumnezeu și trăirea unei vieți pline de integritate și moralitate, putem onora justiția lui Dumnezeu și putem experimenta binecuvântările sale în viețile noastre.


1) Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea Ta! (Psalmi 143:1)
2) Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. (Evrei 12:11)
3) Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” (1 Petru 3:12)
4) Mai bine puţin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate. (Proverbe 16:8)
5) Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. (Psalmi 11:7)
6) El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul. (Psalmi 33:5)
7) Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui. (Psalmi 145:17)
8) Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El! (Isaia 30:18)
9) Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor,
ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. (Faptele apostolilor 10:34-35)
10) Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă. (Proverbe 11:9)
11) Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. (Romani 5:19)
12) Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte. (Proverbe 10:7)
13) „Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană” vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre. (2 Corinteni 9:10)
14) Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. (Romani 5:1)
15) Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. (Proverbe 10:6)
16) Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. (Efeseni 5:9)
17) Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har. (Galateni 5:4)
18) Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi. (Psalmi 103:6)
19) A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. (Proverbe 21:3)
20) Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor. (Psalmi 34:15)
21) Căci cine umblă cu strâmbătate îşi va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; şi nu se are în vedere faţa omului. (Coloseni 3:25)
22) înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, după credincioşia Lui. (Psalmi 96:13)
23) Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. (Proverbe 21:21)
24) Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui. (Proverbe 2:8)
25) Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. (1 Timotei 6:11)
26) deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” (Romani 1:17)
27) Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi. (Psalmi 146:8)
28) Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi. (Evrei 6:10)
29) Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. (Romani 2:2)
30) Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)
31) Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! (Matei 5:6)
32) Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare, şi cel rău îi ia locul. (Proverbe 11:8)
33) Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,
El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază. (Psalmi 37:5-6)
34) Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. (Proverbe 10:2)
35) Domnul este fără prihană în mijlocul ei. El nu face nicio nelegiuire; în fiecare dimineaţă, El Îşi scoate la lumină judecăţile, fără să înceteze vreodată; dar cine este nelegiuit nu ştie de ruşine! (Tefania 3:5)
36) Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta! (Psalmi 31:1)
37) În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. (Proverbe 11:4)
38) Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 2:4)
39) Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri;
care face dreptate orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte. (Deuteronom 10:17-18)
40) Cel rău ia cu împrumut, şi nu dă înapoi; dar cel neprihănit este milos şi dă. (Psalmi 37:21)
41) Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. (Proverbe 10:20)
42) De aceea Te aşteptăm, Doamne, şi pe calea judecăţilor Tale; sufletul nostru suspină după Numele Tău şi după pomenirea Ta. (Isaia 26:8)
43) Ei s-au dus, dar Domnul împărăţeşte în veac şi Şi-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată.
El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. (Psalmi 9:7-8)
44) Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Psalmi 9:16)
45) Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloşia în care mă aduc vrăjmaşii mei şi ridică-mă din porţile morţii, (Psalmi 9:13)
46) Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi. (Proverbe 10:32)
47) Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. (Romani 10:4)
48) Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)
49) Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci. (Psalmi 112:6)
50) Ascultă-mă şi răspunde-mi! Rătăcesc încoace şi încolo şi mă frământ, (Psalmi 55:2)
51) De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. (Psalmi 34:19)
52) ţara vă este pustiită, cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc ca nişte sălbatici. (Isaia 1:7)
53) Nu, negreşit, Dumnezeu nu săvârşeşte fărădelegea; Cel Atotputernic nu calcă dreptatea. (Iov 34:12)
54) Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. (Galateni 2:21)
55) Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. (Zaharia 9:9)
56) Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:37)
57) Pe Cel Atotputernic nu -L putem ajunge, căci este mare în tărie, dar dreptul şi dreptatea deplină El nu le frînge. (Iov 37:23)
58) Vom avea parte de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.” (Deuteronom 6:25)
59) Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi! (1 Petru 3:14)
60) El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat. (Deuteronom 32:4)
61) Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. (Romani 6:13)
62) Domnul este bun şi drept: de aceea arată El păcătoşilor calea.
El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa. (Psalmi 25:8-9)
63) Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd. (Maleahi 4:2)
64) „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. (Isaia 61:10)
65) Mai mult face puţinul celui neprihănit decât belşugul multor răi.
Căci braţele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi. (Psalmi 37:16-17)
66) Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul nostru, Domnul este Împăratul nostru: El ne mântuieşte! (Isaia 33:22)
67) Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri. (Romani 2:1)
68) Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată! (Amos 5:24)
69) Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. (Iacov 3:18)
70) Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2 Corinteni 5:21)
71) Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? (Mica 6:8)
72) Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. (Proverbe 2:9)

În concluzie, acest articol despre 72 de versete biblice despre dreptatea lui Dumnezeu, cu speranța că v-a oferit o perspectivă mai profundă asupra caracterului sfânt al lui Dumnezeu și a modului în care el tratează oamenii. Aceste versete ne arată că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și că el pedepsește păcatul și răsplătește credința și ascultarea.

Aceste versete ne reamintesc de faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, dar și al justiției și că trebuie să fim atenți la modul în care trăim și ne comportăm.

Sper că aceste versete biblice despre dreptatea lui Dumnezeu v-au inspirat să căutați mai mult pe Dumnezeu și să vă dedicați să trăiți o viață plină de integritate și ascultare. Prin aceasta, putem aduce glorie lui Dumnezeu și putem experimenta binecuvântările sale în viața noastră.

Rugăciune

Dumnezeul meu veșnic, mare și puternic ești Tu! Ești bun și judecățile tale sunt drepte pe pământ, căci nu faci deosebire între oameni și, cu siguranță, dreptatea ta nu este ca a oamenilor, așa că este voia ta ca noi să fim drepți, căci tot ce semănăm, vom secera. Cuvântul Tău spune: "Domnul este cel care face dreptate și justiție pentru toți cei care suferă violență. Doamne, învață-mă să practic dreptatea, să renunț la răzbunare și la dorința de a mă bucura de răul oamenilor care m-au nedreptățit într-un fel sau altul. Ajută-mă să fac dreptate față de ceilalți, ca în aceste vremuri dificile, pline de răutate și nedreptate, să învăț să îmi pun toată încrederea în tine, să recunosc că tu ești Judecătorul meu și, prin urmare, cel care îmi apără cauza. Doamne, nu există o dreptate atât de mare ca a ta, pentru că fiind bun, drept și fără nici un rău, l-ai dat pe singurul tău fiu să moară pe cruce pentru mine, când eram un păcătos josnic și vinovat de judecată și totuși m-ai apărat și nu numai pe mine, ci și pe toată omenirea fără discriminare, i-ai îndreptățit pe cei bogați, pe cei săraci, pe cei negri, pe cei albi, pe văduve și pe orfani. Doamne îți mulțumesc, ție să-ți fie slava și cinstea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!