7 atribute minunate ale lui Dumnezeu

Views: 105

Când vorbim despre însușirile lui Dumnezeu, ne referim la calități sau caracteristici ale sale care ne ajută să înțelegem cum este El. Ființele umane nu vor înțelege niciodată pe deplin tot ceea ce este Dumnezeu, dar El a dezvăluit multe despre Sine în Cuvântul Său. Citirea Bibliei ne ajută să înțelegem mai bine caracterul lui Dumnezeu.

Un lucru pe care trebuie să îl avem mereu în vedere este faptul că niciun atribut al lui Dumnezeu nu se suprapune peste altul. Atributele Sale acționează în unitate, se nuanțează reciproc și toate împreună formează caracterul lui Dumnezeu. El nu este un lucru astăzi și altul mâine, ci este și va fi același pentru totdeauna.

Unele dintre atributele lui Dumnezeu sunt următoarele:

1) Dumnezeu este sfânt

Sfințenia lui Dumnezeu vorbește despre maiestatea și măreția Sa, despre puritatea și perfecțiunea Sa morală. În Dumnezeu nu există pată sau păcat. În Dumnezeu nu există cusur sau răutate. Dumnezeu este unic. Nu există, și nici nu va exista vreodată în toată creația, cineva la fel de perfect sfânt ca Dumnezeul nostru. Acesta este unul dintre motivele pentru care El este singurul demn de toată lauda și închinarea noastră.

Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru. (1 Samuel 2)

Cu toate acestea, Dumnezeu nu permite ca sfințenia Sa să-L țină departe de noi. El nu este un Dumnezeu de neatins. El este un Dumnezeu milostiv, plin de compasiune, îndurător și iubitor, care dorește să intervină în viața noastră, oferindu-ne încurajare și alinare în cele mai dificile momente ale vieții. Cum ar trebui să ne apropiem de el? Cu o atitudine umilă și plină de remușcări, recunoscând mereu sfințenia lui și imensa noastră nevoie de el.

Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. (Isaia 5715)

Alte versete despre sfințenia lui Dumnezeu:

Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste târâtoare care se târăsc pe pământ.
Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt. (Levitic 11:44-45)
Dar Domnul oştirilor va fi înălţat prin judecată, şi Dumnezeul cel sfânt va fi sfinţit prin dreptate. (Isaia 5:16)
În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau.
Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!”(Isaia 6:1-3)
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. (1 Petru 1:15-16)
Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!” (Apocalipsa 4:8)

2 Dumnezeu este etern

Dumnezeu nu are început și nu va avea niciodată sfârșit. El a existat dintotdeauna și va exista pentru eternitate. Acesta este un concept greu de înțeles pentru noi, oamenii, deoarece noi numărăm totul în funcție de timp: secunde, minute, ani, anotimpuri…. Dar Dumnezeu nu este limitat de timp.

Spre deosebire de tot ceea ce există în univers, Dumnezeu nu a fost creat de nimeni: el este, a existat din eternitate și va exista pentru eternitate. Când Moise l-a întrebat pe Dumnezeu cum Îl cheamă, Dumnezeu i-a răspuns: “EU SUNT CEL CE SUNT”. Acesta este numele veșnic al lui Dumnezeu și numele prin care este și va fi cunoscut de toate generațiile. Un nume care proclamă veșnicia lui.

Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: „Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi”; şi mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” Ce le voi răspunde?”
Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.”
Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” (Exod 3:13-15)

Alte versete despre veșnicia lui Dumnezeu:

Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu! (Psalmi 90:2)
Dar Tu, Doamne, Tu împărăţeşti pe vecie, şi pomenirea Ta ţine din neam în neam. (Psalmi 102:12)
Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. (Isaia 40:28)
Dumnezeul cel Veşnic este un loc de adăpost, şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta şi a zis: „Nimiceşte-l.” (Deuteronom 33:27)
„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.” (Apocalipsa 1:8)
A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin. (1 Timotei 1:17)

3) Dumnezeu este omnipotent

Când spunem că Dumnezeu este omnipotent sau atotputernic, ne referim la faptul că este atotputernic. Nu există nimic pe care Dumnezeu să nu-l poată face! Puterea lui Dumnezeu este nelimitată în toate aspectele și nu se termină niciodată. Din acest motiv, Dumnezeu poate face ceea ce vrea să facă la momentul și în modul în care vrea să facă.

Când Dumnezeu s-a arătat lui Avram, s-a prezentat în felul următor:

Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. (Geneza 17:1)

Dumnezeu s-a prezentat ca Dumnezeu Atotputernic. Încă de la începutul conversației, Dumnezeu a vrut să-i spună clar lui Avram că tot ceea ce avea să-i spună și promisiunile pe care urma să i le facă se vor împlini. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu, iar noi – la fel ca și Avram – trebuie să credem și să ne încredem în puterea Lui atotcuprinzătoare și nesfârșită.

Alte versete despre omnipotența lui Dumnezeu:

Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca „Domnul.” (Exod 6:3)
Doamne Dumnezeul oştirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Şi credincioşia Ta Te înconjoară. (Psalmi 89:8)
Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, (Psalmi 91:1)
Răscumpărătorul nostru Se cheamă Domnul oştirilor, Sfântul lui Israel. (Isaia 47:4)
„Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta! (Ieremia 32:17)
Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.” (Matei 19:26)
În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; (Romani 1:20)
Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:36)
Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărăţească. (Apocalipsa 19:6)

4) Dumnezeu este omniscient

A spune că Dumnezeu este omniscient înseamnă a spune că el cunoaște toate lucrurile trecute, prezente și viitoare. Cunoașterea lui nu cunoaște limite! Dumnezeu știe absolut totul despre univers, despre omenire, despre tot ceea ce a existat și va exista vreodată. Nimic nu poate scăpa cunoștinței Sale.

Dumnezeu nu numai că știe totul în termeni generali despre umanitate și despre tot ceea ce ne înconjoară. De asemenea, El ne cunoaște pe toți pe deplin și personal. Psalmul 139 exprimă foarte bine acest lucru. În acest Psalm vedem că Dumnezeu știe când ne mișcăm sau stăm, ce gândim, ce vorbim… totul! Totul!

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti,
ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul.
Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele.
Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.
Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine.
O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde. (Psalmi 139:1-6)

În Matei 10:29-30 citim: Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.
Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.”

Acolo vedem că tot ceea ce există în creație este important pentru Dumnezeu, atât păsările, cât și oamenii, iar Dumnezeu știe totul despre fiecare dintre ei. Cunoașterea lui Dumnezeu este atât de detaliată, încât cunoaște chiar și numărul de fire de păr de pe capul nostru!

4 lucruri pe care Dumnezeu le știe despre fiecare ființă umană (Psalmul 139)

Alte versete despre omnisciența lui Dumnezeu:

Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, priveşte paşii fiecăruia.
Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea. (Iov 34:21-22)
Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. (Psalmi 147:5)
Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui. (Proverbe 5:21)
zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.” (Faptele apostolilor 15:18)
Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. (Evrei 4:13)
Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile înaintea Lui,
în orice ne osândeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate lucrurile. (1 Ioan 3:19-20)

5) Dumnezeu este dragoste.

Biblia o spune foarte clar, astfel încât să nu existe nicio îndoială: Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8). Dragostea lui Dumnezeu este cea mai adevărată și mai pură dragoste pe care ne-am putea-o imagina vreodată. Dragostea Lui nu are nimic de-a face cu dragostea umană, care este uneori plină de suișuri și coborâșuri și de incertitudini. Dragostea lui Dumnezeu nu se bazează pe sentimente și emoții, ci pe acțiune.

Iisus Hristos este cea mai mare și mai clară expresie a dragostei lui Dumnezeu. După ce omul a păcătuit în Grădina Edenului, a fost creată o barieră de separare între om și Dumnezeu ca o consecință a păcatului. Cu toate acestea, Dumnezeu a acționat, a oferit soluția. El ne-a întins mâna prin Isus. L-a trimis pe pământ ca semn al imensei sale iubiri și al dorinței sale de a avea o relație personală și eternă cu noi.

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). (Efeseni 2:4-5)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. (Ioan 3:16-17)

Biblia ne spune, de asemenea, că Dumnezeu are o dragoste specială pentru cei care îl iubesc pe Isus.

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” (Ioan 14:21)

Alte versete despre dragostea lui Dumnezeu:

Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, (Plangerile lui Ieremia 3:22)
Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (1 Ioan 4:7-10)
Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.
Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.
Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii. (1 Ioan 4:15-17)
Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui. (Psalmi 25:10)
O, tăria mea! Pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel preabun, este turnul meu de scăpare. (Psalmi 59:17)
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8)
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38-39)
Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! (Ieremia 31:3)
Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. (1 Ioan 3:1)

33 de Versete din Biblie despre dragostea lui Dumnezeu

6) Dumnezeu este imuabil

Imuabil înseamnă că nu se schimbă, că nu poate fi schimbat sau alterat. Dumnezeu a fost, este și va fi mereu același… din veșnicie și pentru veșnicie. Caracterul său, sau esența a ceea ce este, nu se schimbă: ceea ce este astăzi, a fost întotdeauna. Dumnezeul care este cu noi astăzi este același Dumnezeu despre care am citit în Biblie. El are aceeași putere, are aceeași dragoste și este la fel de sfânt.

Ființele umane sunt în continuă schimbare. Ne naștem ca bebeluși, creștem și devenim mai puternici, dar apoi declinăm treptat și nu numai fizicul nostru se schimbă, ci și temperamentul și emoțiile noastre. În Psalmul 103, Biblia explică ceva despre această diferență dintre oameni și eternitatea și imuabilitatea lui Dumnezeu.

Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
pentru cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească. (Psalmi 103:15-18)

Știind că Dumnezeu nu se schimbă niciodată ar trebui să ne aducă pace în inimile noastre. Într-o lume atât de nesigură și plină de schimbări ca cea în care trăim, este bine să știm că Dumnezeu este stânca noastră tare și fermă, refugiul nostru. Pe el ne putem sprijini în orice moment.

Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmi 18:2)

Alte versete despre imutabilitatea lui Dumnezeu:

Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi. (Maleahi 3:6)
orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (Iacov 1:17)
Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel; acum se poate spune despre Iacov şi Israel: Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu! (Numeri 23:19)
Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt, şi se vor schimba.
Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi. (Psalmi 102:25-27)
Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam. (Psalmi 33:11)
De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ;
pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, (Evrei 6:17-18)
Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu! (Psalmi 90:2)
Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.” (Apocalipsa 22:13)

7) Dumnezeu este omniprezent

Dumnezeu este pretutindeni, întotdeauna. Nu există niciun loc în care să putem scăpa de prezența sa. El este întotdeauna prezent în orice loc și în orice moment al istoriei, fie că este vorba de trecut, prezent sau viitor, pentru că nu este limitat de spațiu sau timp.

Solomon a înțeles foarte bine acest concept. El știa că prezența lui Dumnezeu nu este limitată la un anumit loc. El era sigur că Dumnezeu este pretutindeni și că niciun spațiu nu îl poate cuprinde. În 1 Împărați 8:27 Solomon s-a rugat înaintea altarului Domnului, spunând următoarele:

Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cât mai puţin Casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu! (1 Imparati 8:27)

Dumnezeu nu se află doar în templu sau în locurile pe care le considerăm “sfinte”. El este peste tot, vede totul. Nu putem fugi de prezența lui Dumnezeu și acest lucru ar trebui să ne mângâie ca și copii ai săi. Dumnezeu este mereu cu noi! El nu ne lasă singuri în nici un moment și în nici un loc. Putem să ne întoarcem la el cu deplină încredere în orice moment și în orice împrejurare.

În Psalmul 139 găsim câteva versete cheie pentru a înțelege omniprezența lui Dumnezeu.

Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?
Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;
dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.
Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!”
Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina. (Psalmi 139:7-12)

Alte versete despre omniprezența lui Dumnezeu:

Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, şi nu sunt Eu şi un Dumnezeu de departe?
Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? – zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? – zice Domnul. (Ieremia 23:23-24)
Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. (Proverbe 15:3)
Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce Casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă? (Isaia 66:1)
Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Matei 6:6)
Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, priveşte paşii fiecăruia. (Iov 34:21)
De ar pătrunde chiar până în Locuinţa morţilor, şi de acolo îi va smulge mâna Mea; de s-ar sui chiar în ceruri, şi de acolo îi voi coborî.
De s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului, şi acolo îi voi căuta şi-i voi lua; de s-ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, şi acolo voi porunci şarpelui să-i muşte. (Amos 9:2-3)
Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.” (2 Cronici 16:9)
Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!