21 de Versete biblice despre profeții falși

Hits: 4

Profeții falși predică mesaje care nu sunt de la Dumnezeu. Ei pretind că vorbesc de la Dumnezeu, dar învățăturile lor nu sunt biblice. Ei vorbesc despre profeții, vise și viziuni. Dar dacă le examinăm cu atenție cuvintele, vedem că ele contrazic – subtil sau deschis – ceea ce spune Biblia.

Falșii profeți nu sunt plini de Duhul Sfânt, îi îndepărtează pe alții de Dumnezeu, provocând conflicte și confuzie.

Cum putem recunoaște un profet fals? Prin studierea Bibliei. Dacă cineva predică ceva care contravine Bibliei, este un profet fals. De asemenea, este important să așteptăm să vedem dacă profeția se împlinește. Dacă nu se împlinește, este pentru că a venit din imaginația persoanei respective sau dintr-o altă sursă, dar nu de la Dumnezeu.

Trebuie să evităm să ascultăm și să urmăm profeții falși. Învățăturile lor aduc numai necazuri și îi pot induce în eroare pe credincioșii care nu cunosc bine Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este atât de important să studiem Biblia și să trăim o viață de ascultare și de intimitate cu Dumnezeu. Atunci vom învăța să discernem între ceea ce este corect și ceea ce este greșit.

Isus a avertizat că în vremurile din urmă vor exista mulți profeți falși care vor încerca să ne înșele. Să fim foarte vigilenți și să învățăm să facem distincția între adevărații oameni ai lui Dumnezeu și profeții falși.

Pavel a avertizat bisericile din Galatia după cum urmează Să luăm aminte la avertismentul său!

Ce spune Biblia despre profeții falși


1) Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie.
Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.
Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! (Galateni 1:6-8)
2) Poate că vei zice în inima ta: „Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?”
Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el. (Deuteronom 18:21-22)
3) Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.
Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.
Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. (Matei 7:16-20)
4) Nu dispreţuiţi prorociile.
Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun. (1 Tesaloniceni 5:20-21)
5) Dar Domnul mi-a răspuns: „Prorocii lor prorocesc minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă şi nu le-am vorbit; ci ei vă prorocesc nişte vedenii mincinoase, prorociri deşarte, înşelătorii şi închipuiri scoase din inima lor.
De aceea aşa vorbeşte Domnul despre prorocii care măcar că nu i-am trimis Eu, prorocesc totuşi în Numele Meu şi zic: „Nu va fi nici sabie, nici foamete în ţara aceasta.” – Prorocii aceştia vor pieri ucişi de sabie şi de foamete! (Ieremia 14:14-15)
6) Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „N-ascultaţi cuvintele prorocilor care vă prorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice; spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. (Ieremia 23:16)
7) Eu n-am trimis pe prorocii aceştia, şi totuşi ei au alergat; nu le-am  Dacă ar fi fost de faţă la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele poporului Meu şi să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor! (Ieremia 23:21:22)
8) Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor şi-l dau drept cuvânt al Meu.
Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc vise neadevărate, care le istorisesc şi rătăcesc pe poporul Meu cu minciunile şi cu îndrăzneala lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat poruncă şi nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul. (Ieremia 23:31:32)
9) Vedeniile lor sunt înşelătoare, şi prorociile lor mincinoase. Ei zic: „Aşa vorbeşte Domnul!”, măcar că Domnul nu i-a trimis; şi fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor.
Nu sunt înşelătoare vedeniile pe care le aveţi şi nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiţi? Voi ziceţi: „Aşa vorbeşte Domnul!”, în timp ce Eu n-am vorbit. (Ezechiel 13:6-7)
10)  De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pentru că spuneţi lucruri înşelătoare şi vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi, zice Domnul Dumnezeu.
Mâna Mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înşelătoare şi ale căror prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scrişi în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul Dumnezeu. (Ezechiel 13:8-9)
11) Aşa vorbeşte Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de muşcat ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt:
„Din pricina aceasta, va veni noaptea peste voi… fără nicio vedenie! Şi întunericul… fără nicio prorocie! Soarele va asfinţi peste aceşti proroci, şi ziua se va întuneca peste ei!
Văzătorii vor fi daţi de ruşine, ghicitorii vor roşi, toţi îşi vor acoperi barba; căci Dumnezeu nu va răspunde.” (Mica 3:5-7)
12) Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint şi mângâie cu deşertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi, pentru că n-au păstor. (Zaharia 10:2)
13) Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.
Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. (Romani 16:17-18)
14) Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie,
este plin de mândrie şi nu ştie nimic; ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele,
zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni. (1 Timotei 6:3-5)
15) Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.
Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;
şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. (1 Ioan 4:1-3)
16) Dacă vă va zice cineva atunci: „Iată, Hristosul este aici” sau: „Iată-L acolo”, să nu-l credeţi.
Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
Păziţi-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. (Marcu 13:21-23)
17) În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.
Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.
În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează. (2 Petru 2:1-3)
18) Oamenii aceştia sunt nişte fântâni fără apă, nişte nori alungaţi de furtună; lor le este păstrată negura întunericului.
Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. (2 Petru 2:17-19)
19) Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii.
Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.
Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. (Matei 24:10-13)
20) Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.
Iată că v-am spus mai dinainte. (Matei 24:24-25)
21) Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.
Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. (Apocalipsa 19:20)

Aceste versete biblice despre profeții falși ne reamintesc de importanța discernământului și a studiului atent al Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să fim vigilenți și să nu cădem în capcanele și înșelăciunile celor care pretind a fi trimiși de Dumnezeu, dar în realitate promovează propriile lor interese și învățături eronate.

Este crucial să ne ancorăm în adevărul biblic și să fim înconjurați de o comunitate creștină solidă, care să ne susțină și să ne îndrume în căutarea adevărului. Rugăciunea și cercetarea constantă a Scripturii ne vor ajuta să ne păstrăm deoparte de influența profeților falși și să rămânem pe calea dreaptă, urmând învățăturile autentice ale lui Isus Hristos.

Să ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu și să căutăm întotdeauna adevărul și discernământul, astfel încât să ne putem proteja credința și să fim în măsură să-i ajutăm și pe alții să evite capcanele profeților falși.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!