40 de versete biblice cu promisiunile lui Dumnezeu

Hits: 49

Dumnezeu face multe promisiuni în Biblie pentru toți cei care Îl iubesc. Dumnezeul nostru este credincios și, prin urmare, putem avea încredere în El că va ține tot ceea ce a spus.

Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? (Numeri 23:19)
Oamenii pot să ne mintă și să ne dezamăgească, dar Dumnezeu se ține întotdeauna de ceea ce promite și ne putem încrede în credincioșia Lui. Dacă El spune că va face ceva, știm că va face acel lucru.

Sunt multe promisiuni pe care le găsim în Biblie. Meditați la ele și veți vedea cum vă vor întări și vă vor ajuta să aveți mai multă încredere în Dumnezeu.

Promisiunile lui Dumnezeu sunt unul dintre cele mai importante aspecte ale credinței creștine și sunt reflectate în multe versete din Biblie. Aceste promisiuni ne amintesc de iubirea, mila și puterea lui Dumnezeu și ne oferă speranța și încrederea în mijlocul încercărilor și dificultăților vieții.

În cele ce urmează, voi prezenta 40 de versete biblice care ne oferă o perspectivă asupra promisiunilor lui Dumnezeu și a fidelității sale. Aceste versete biblice ne arată că Dumnezeu își ține promisiunile și că El este credincios în toate promisiunile sale făcute poporului său.

Prin aceste promisiuni biblice, suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu și să ne supunem voii sale. Ele ne ajută să experimentăm pacea, bucuria și speranța în viața noastră și să căutăm să trăim într-un mod care aduce slavă lui Dumnezeu.

Sper că aceste promisiuni biblice vă vor inspira și vă vor ajuta să vă apropiați mai mult de Dumnezeu și să vă încredeți în puterea și fidelitatea sa. Prin căutarea lui Dumnezeu și prin supunerea la voia sa, putem experimenta binecuvântările sale și putem aduce slavă lui Dumnezeu prin viața noastră.


1) Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.” (Geneza 28:15)
2) Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică. (1 Ioan 2:25)
3) Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. (2 Petru 3:13)
4) Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)
5) Să iei veşmintele; să îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul şi cu pieptarul, şi să-l încingi cu brâul efodului. (Exod 29:5)
6) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
7) Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)
8) Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. (Ioan 11:25)
9) Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21:22)
10) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)
11) Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)
12) Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronom 31:6)
13) El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)
14) Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul. (Isaia 54:17)
15) Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura. (Proverbe 1:7)
16) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)
17) Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. (Proverbe 22:19)
18) Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. (Proverbe 19:17)
19) Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (Proverbe 3:9.10)
20) Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)
21) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exod 20:12)
22) Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7)
23) dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. (2 Cronici 7:14)
24) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
25) Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. (Ieremia 39:17)
26) Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38-39)
27) „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalmi 32:8)
28) Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, şi pentru că a întrebat şi cerut sfatul celor ce cheamă morţii. (1 Cronici 10:13)
29) Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. (Ioan 15:4-5)
30) Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” (Ioan 14:21)
31) Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti. (Ioan 12:26)
32) Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Luca 6:38)
33) Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!
Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod. (Ieremia 17:7-8)
34) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
35) Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; (Psalmi 41:1)
36) Pământul îşi dă roadele; Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvântă, (Psalmi 67:6)
37) „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33:3)
38) Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. (Maleahi 3:10)
39) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
40) Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. (Evrei 10:23)

Închei acest articol despre cele 40 de versete biblice cu promisiunile lui Dumnezeu, cu speranța că v-am inspirat să vă încredeți mai mult în puterea și fidelitatea lui Dumnezeu. Aceste versete ne arată că Dumnezeu este un Dumnezeu de iubire și că El este credincios în toate promisiunile sale.

Prin aceste promisiuni biblice, suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu și să ne supunem voii sale. Ele ne oferă speranța și puterea de a trece prin încercările vieții și de a experimenta pacea, bucuria și speranța în mijlocul lor.

Sper că aceste promisiuni biblice v-au oferit o perspectivă mai profundă asupra puterii și fidelității lui Dumnezeu și v-au ajutat să vă apropiați mai mult de El. Prin căutarea lui Dumnezeu și prin supunerea la voia sa, putem experimenta binecuvântările sale și putem aduce slavă lui Dumnezeu prin viața noastră.

Rugăciune

Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Tu ești Dumnezeul cel Atotputernic, îți mulțumesc că ai promis că vei fi cu mine în fiecare zi până la sfârșitul lumii. Doamne, promisiunile tale nu dau greș și le-ai ținut pe toate. Îți mulțumesc că nu ești om ca să mint, nici fiu de om ca să mă pocăiesc. Îți mulțumesc anticipat pentru ceea ce vei face în viața mea și în viața familiei mele. Pentru că în ziua necazului promisiunile Tale m-au susținut și, indiferent cât de întunecată a fost noaptea, mi-ai spus: "Nu te teme și nu te descuraja, fii tare și curajos". Tată, îți mulțumesc că îmi amintești în fiecare zi că promisiunile tale nu au dată de expirare, ci sunt încă disponibile pentru mine în fiecare zi. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!