37 de versete despre post în biblie

Views: 59

Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre post, fie că este vorba de post total, de post cu apă sau de post parțial. Trebuie să ne fie clar, ca și copii ai lui Dumnezeu, că postul trebuie făcut cu dorința de a ne apropia de prezența Sa și de a cunoaște în profunzime Duhul Sfânt, astfel încât să putem auzi vocea Sa și să creștem în ceea ce privește scopul nostru în viață.

„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” Ioel 2:12. În Biblie veți găsi povești minunate despre bărbați și femei care doar prin simpla prezentare a unui post lui Dumnezeu au văzut răspunsul Său prompt în mijlocul adversității, mulți dintre ei au fost izbăviți de moarte, s-au vindecat de boli cumplite și au obținut victorii puternice, deoarece postul este ca și cum ai avea o cheie în mână care te conectează cu supranaturalul și deschide uși care păreau imposibil de deschis.

Dacă ai nevoie să postești fă-o și ai credință că Domnul îți va răspunde la cererea ta și nu numai atât, îți va sfinți și întări omul interior, meditează la Scripturi dacă nu știi cum să postești în ele poți citi exemple de copii ai lui Dumnezeu care au plătit un preț și au obținut recompense satisfăcătoare.


1) Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.” (Matei 17:21)
2) Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. (Matei 6:16)
3) David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil şi a postit; şi când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. (2 Samuel 12:16)
4) Iată ce a scris în aceste scrisori: „Vestiţi un post; puneţi pe Nabot în fruntea poporului (1 Imparati 21:9)
5) După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab şi-a rupt hainele, şi-a pus un sac pe trup şi a postit: se culca cu sacul acesta şi mergea încet. (1 Imparati 21:27)
6) „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a şaptea şi postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie şi de bucurie, în sărbători de voioşie. Dar iubiţi adevărul şi pacea!” (Zaharia 8:19) 
7) Mi-au slăbit genunchii de post şi mi s-a sleit trupul de slăbiciune. (Psalmi 109:24)
8) „La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” – Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. (Isaia 58:3)
9) De aceea, du-te tu însuţi şi citeşte din carte ce ai scris în ea după spusele mele, şi anume cuvintele Domnului, citeşte-le în auzul poporului, în Casa Domnului, în ziua postului: să le citeşti şi în auzul tuturor acelora din Iuda care vor veni din cetăţile lor. (Ieremia 36:6)
10) În al cincilea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului şi pe tot poporul venit din cetăţile lui Iuda la Ierusalim. (Ieremia 36:9)
11) Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa,
ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Matei 6:17-18)
12) Toţi copiii lui Israel şi tot poporul s-au suit şi au venit la Betel; au plâns şi au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire înaintea Domnului. (Judecatori 20:26)
13) N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin şi nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. (Daniel 10:3)
14) Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; (Isaia 58:6)
15) Plâng şi postesc, şi ei mă ocărăsc. (Psalmi 69:10)
16) Şi eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post şi mă rugam cu capul plecat la sân. (Psalmi 35:13)
17) În a douăzeci şi patra zi a aceleiaşi luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcaţi în saci şi presăraţi cu ţărână, pentru ţinerea unui post.
Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se de toţi străinii, au venit şi şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor. (Neemia 9:1-2)
18) Apoi, Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu şi s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib. Când a intrat, n-a mâncat pâine şi n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. (Ezra 10:6)
19) Şi s-au strâns la Miţpa. Au scos apă şi au vărsat-o înaintea Domnului, şi au postit în ziua aceea, zicând: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miţpa. (1 Samuel 7:6) 
20) Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu,
unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. (Luca 4:1-2)
21) În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi a vestit un post pentru tot Iuda. (2 Cronici 20:3)
22) Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot ce era al nostru. (Ezra 8:21)
23) Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio ţiitoare şi n-a putut să doarmă. (Daniel 6:18)
24) Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri.” (Estera 4:16)
25) Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră. (Faptele apostolilor 14:23)
26) Corneliu a răspuns: „Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea; şi iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare (Faptele apostolilor 10:30)
28) Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.”
Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. (Faptele apostolilor 13:2-3)
29) Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. Şi Domnul a scris pe table cuvintele legământului, cele Zece Porunci. (Exod 34:28)
29) Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici.
Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşă.
Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc!
Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile!
Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!”
Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. (Iona 3:5-10)
30) Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. (Faptele apostolilor 13:3)
31) Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.” (Luca 18:12)
32) „Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” (Ioel 2:12)
33) Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului Dumnezeului vostru şi strigaţi către Domnul. (Ioel 1:14)
34) Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei.
Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. (Luca 2:36-37)
35) Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. (Matei 4:12)
36) Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat. (Ezra 8:23)
37) Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. (Daniel 9:3)

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic, Ție să-Ți fie slava și cinstea! Dumnezeul meu din ceruri vin la Tine prin Isus Cristos, numai Tu ești vrednic de închinare și înălțare. Îți mulțumesc pentru puternica armă spirituală pe care mi-ai dat-o, nu numai mie, ci și întregii Tale biserici, care este postul. Ajută-mă să fac din aceasta un mod de viață și să-mi disciplinez trupul să mă lipsesc de mâncare și băutură pentru a căuta fața Ta în post, rugăciune, cerere și implorare, știu că în acest fel lucrurile Duhului vor fi esențiale pentru viața mea. Vreau să urmez exemplul bărbaților și femeilor lui Dumnezeu hotărâți și dispuși să caute fața lui Dumnezeu în post, rugăciune pentru a găsi călăuzire, voia și favoarea Sa. Precum regele din Ninive care a proclamat postul pentru tot poporul și a strigat tare către Dumnezeu, pentru ca Ninive să nu fie distrusă, iar poporul s-a pocăit și s-a întors de la calea lui rea, iar Dumnezeu și-a întors mânia. Și Estera, o femeie curajoasă și hotărâtă, care a chemat poporul să postească împreună cu ea timp de trei zile, cu scopul de a se înfățișa în fața regelui Haman, pentru a mijloci și a salva poporul ei, și cu siguranță Tu, Dumnezeul meu, i-ai dat victoria. Îți mulțumim, Doamne, că puterea postului rupe lanțurile și legăturile și, ca urmare, Tu ne dai victoria. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!