55 de versete din Biblie de citit duminica, în ziua Domnului

Views: 133

Bună ziua, Dumnezeu să vă binecuvânteze, cu această ocazie dorim să vă prezentăm o serie de 55 de versete de citit duminica, în ziua Domnului

Duminica este ziua pe care o păstrăm pentru a merge la biserică să ne închinăm și să-L lăudăm pe Domnul nostru, acolo ne adunăm cu frații noștri într-un singur gând, este o zi de sărbătoare. Dumnezeu este mulțumit că ne adunăm împreună pentru a ne închina la El, în Cuvântul Său este scris: (Psalmi 133:1) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!

Ar trebui să ne adunăm întotdeauna împreună, cuvântul Său spune să nu părăsim adunarea noastră, așa cum mulți obișnuiesc să facă, așa că străduiți-vă întotdeauna să mergeți la casa lui Dumnezeu, Duminica . (Psalmul 84:10) Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutăţii!


1) Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale:
cânt Domnului, căci mi-a făcut bine! (Psalmi 13:5-6)
2) Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri,
eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! (Habacuc 3:17-18)
3) A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! (1 Cronici 29:11)
4) Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui!
El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt. (Psalmi 68:4-5)
5) Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:36)
6) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:11)
7) veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! (Psalmi 95:6)
8) Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. (Psalmi 143:6)
9) Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele. (Psalmi 28:7)
10) Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,
a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. (Efeseni 3:20-21)
11) Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5:13)
12) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. (Psalmi 19:1-2)
13) Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. (Psalmi 34:1)
14) Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească! (Psalmi 71:8)
15) Te voi lăuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri. (Psalmi 108:3)
16) „Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! (Psalmi 24:10)
17) Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. (Coloseni 3:16)
18) Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta! (Psalmi 115:1)
19) Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. (Psalmi 73:25)
20) Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele. (Psalmi 42:8)
21) şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui! (Isaia 12:4)
22) De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;
pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, (Filipeni 2:9-10)
23) A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin. (1 Timotei 1:17)
24) Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău! Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, pentru Numele Tău! (Psalmi 79:9)
25) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
 Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.
Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. (Psalmi 100:1-4)
26) Cât de plăcute sunt locaşurile Tale, Doamne al oştirilor!
Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel Viu!
Până şi pasărea îşi găseşte o casă acolo, şi rândunica un cuib unde îşi pune puii… Ah! altarele Tale, Doamne al oştirilor, împăratul meu şi Dumnezeul meu!
Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta! Căci ei tot mai pot să Te laude. (Psalmi 84:1-4)
27) Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie. (Isaia 25:1)
28) Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta. (Psalmi 26:6-8)
29) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. (Psalmi 46:1)
30) Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. (Psalmi 125:1)
31) Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutăţii! (Psalmi 84:10)
32) Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău. (Psalmi 65:4)
33) Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 150:6)
34) Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită!
Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu lăuta şi harpa!
Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L cântând cu instrumente cu corzi şi cu cavalul.
Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare!
(Psalmi 150:1-5)
35) Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10:25)
36) Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. (Evrei 13:15)
37) Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9)
38) Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte!
Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui!
Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase!
Lăudaţi-L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, care sunteţi mai presus de ceruri!
Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit, şi au fost făcute, (Psalmi 148:1-5)
39) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. (Efeseni 1:3)
40) Să-L laude cerurile şi pământul, mările şi tot ce mişună în ele! (Psalmi 69:34)
41) Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui! (Psalmi 66:8)
42) Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronom 31:6)
43) Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile. (Psalmi 63:4)
44) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! (Psalmi 103:1)
45) Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul! (Psalmi 301:24)
46) Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi câte o parte şi celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” (Neemia 8:10)
47) Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări. (Exod 15:2)
48) Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. (1 Tesaloniceni 5:18)
49) Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Te voi cânta printre neamuri. (Psalmi 57:9)
50) Şi noi, poporul Tău, turma păşunii Tale, Te vom lăuda în veci şi vom vesti din neam în neam laudele Tale. (Psalmi 79:13)
51) Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. (Psalmi 146:2)
52) Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! (Iacov 5:13)
53) deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţ (Romani 1:17)
54) Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. (Romani 5:1)
55) Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile. (Filipeni 3:20-21)

Sperăm ca această serie de versete să vă fie de ajutor în viața dumneavoastră, nu uitați că ziua Domnului este o zi specială, deoarece Biblia ne încurajează să mergem la casa lui și să glorificăm numele lui Dumnezeu, nu există nici o îndoială că am fost creați pentru asta, să profităm de duminicile noastre și să ne zidim viața.

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic, a Ta să fie slava și cinstea! Dumnezeul meu din ceruri, Sfinte Părinte, binecuvântez viața fiecărui nou prieten adunat astăzi în această minunată zi de slujbă, astăzi Duminica ziua Domnului, cu inima plină de mulțumire, Te rog pe Tine, Duhul Sfânt, să începi să faci o lucrare transformatoare în mine, ca să mă umplu de prezența Ta și să experimentez noi schimbări în viața mea. Creează o inimă curată și reînnoiește un spirit drept în mine, ajută-mă să perseverez în fiecare zi și întărește-mi credința. Dă-mi puterea de a depăși dificultățile și fie ca Împărăția Ta să fie stabilită în familia mea, fie ca scopul Tău să se împlinească în mine, pentru ca ei să prospere în toate lucrurile. Duhule Sfânt, învață-mă să umblu după cuvântul tău și să nu mă întorc nici la dreapta, nici la stânga, de asemenea, ca să produci din inima mea o convertire autentică, aducând în fiecare zi roade demne de pocăință. Mă declar liber de orice lanț și robie a vrăjmașului. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!