6 lucruri pe care Biblia le spune despre războiul spiritual

Hits: 13

Biblia spune că există un război spiritual între forțele celui rău și armata lui Dumnezeu. Nu este o bătălie care are loc doar în locurile înalte, ci afectează viețile tuturor oamenilor: unii Îi slujesc lui Dumnezeu, iar alții sunt sub jugul diavolului. Copiii lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă importanța de a fi pregătiți să lupte, pentru că războiul este real.

Diavolul caută să îi descurajeze pe credincioși și să îi facă ineficienți în proclamarea Evangheliei. În ceea ce-i privește pe necredincioși, tactica lui este de a-i menține distanți și indiferenți din punct de vedere spiritual. El vrea să-i împiedice să răspundă la dovezile puterii slavei lui Dumnezeu care îi înconjoară.

a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. (2 Corinteni 4:4)

Dumnezeu le dă posibilitatea copiilor Săi să învingă și să aducă Împărăția Sa oriunde s-ar duce. Bătălia aparține Domnului (2 Cronici 20:15). Pentru a obține victoria este necesar să fim plini de Duhul Sfânt și să folosim armele spirituale pe care Dumnezeu Însuși le-a pus la dispoziție.

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. (Efeseni 6:11-12)

1) Dușmanul este diavolul

Țineți mereu minte că dușmanul principal este diavolul. Deși oamenii te pot ataca, ei nu sunt adevăratul tău dușman. Nu sunt nici circumstanțele sau mintea ta. Toate acestea sunt folosite de diavol și de oștile sale pentru a te ispiti, descuraja sau împovăra.

Bineînțeles, aveți o mare responsabilitate. Trebuie să rămâi în alertă, depășind în mod activ ispitele și rămânând ferm în Domnul, deoarece diavolul nu va avea odihnă în încercarea sa de a te doborî.

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.(1 Petru 5:8-9)

Sunteți responsabil pentru a vă hrăni și a vă îngriji viața spirituală. Diavolul va încerca să vă răpească bucuria Domnului, dar trebuie să vă amintiți că în Hristos aveți victoria. Nu uitați că nimeni nu vă poate lua vreodată viața abundentă pe care v-o dă Dumnezeu.

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. (Ioan 10:10)

2) Lupta interioară începe în minte.

Trebuie să acorzi o grijă deosebită minții tale, urmărindu-ți gândurile, ceea ce citești, ceea ce privești. Dușmanul este viclean și încearcă să pună gânduri contrare adevărului Domnului. Descurajarea, stima de sine scăzută, mânia, gelozia, pofta… toate încep în minte. Dacă vrei să ai biruință asupra păcatului și să câștigi bătălia spirituală, acordă atenție gândurilor tale. Fiți plini de Duhul Sfânt și respingeți gândurile care nu sunt de la Dumnezeu.

Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună.
Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.
Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. (Romani 8:6-9)

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

Fiți plini de Duhul Sfânt în fiecare zi și veți birui dorințele cărnii și gândurile care nu sunt ale Domnului. Trăiți prin Duhul și experimentați victoria în Hristos în orice moment!

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. (Galateni 5:16-17)

3 Dumnezeu te echipează cu arme spirituale

Fie că vrei sau nu, te afli într-o luptă spirituală. Chiar dacă încerci să ignori această realitate, mai devreme sau mai târziu va trebui să te hotărăști dacă vei participa activ sau nu la confruntarea cu vicleniile dușmanului. Cu toate acestea, nu veți lupta cu arme fizice, ci cu armele spirituale pe care vi le dă Dumnezeu. Veți învinge atunci când le veți folosi corect, lăsându-vă ghidați de Domnul și plini de puterea Sa.

Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească.
Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:3-5)

Lumea va încerca să vă afecteze mărturia și reputația. Diavolul se va strădui să vă slăbească fizic și spiritual, astfel încât să vă îndoiți de puterea sau chiar de existența lui Dumnezeu. ¿Cum veți face față acestor atacuri? Folosind armura lui Dumnezeu! Aceasta este eficientă pentru a vă proteja de toate atacurile inamicului. Folosiți-o cu înțelepciunea dată de Dumnezeu și începeți să trăiți în victorie, spre slava lui Dumnezeu.

De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6:13-17)

Semnificația armurii lui Dumnezeu și cum să o folosim

Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;
ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele. (Romani 13:12-14)

4) Lupta se duce cu rugăciune și credință.

Rugăciunea și credința merg mână în mână. Te rogi lui Dumnezeu pentru că te încrezi în puterea Lui și ești încrezător că El va acționa. Știi că viața veșnică este a ta și această cunoaștere îți activează credința și viața de rugăciune. Aceasta este marea victorie! Chiar și în mijlocul luptelor și suferințelor vieții, în Hristos ești deja un învingător și vei fi cu El pentru toată veșnicia. Nu vă descurajați.

pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.
Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? (1 Ioan 5:4-5)

Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. (1 Timotei 6:12)

Ce este viața veșnică conform Bibliei

Cere-i lui Dumnezeu să te protejeze de cel rău și de capcanele lui. Isus însuși ne-a arătat în Rugăciunea Domnească cât de important este să cerem intervenția Tatălui în fața atacurilor diavolului. “Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău” (Matei 6:13).

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: „Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare”, se va face.
Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21:21-22)

5) În Dumnezeu ai autoritate și protecție

Autoritatea ta vine de la Dumnezeu și trebuie să o folosești în mod responsabil, acționând întotdeauna așa cum ar face Isus. El este cel mai bun exemplu de urmat în orice situație. Autoritatea în Domnul te va face eficient în proclamarea mesajului Evangheliei și în aducerea manifestării Împărăției lui Dumnezeu în regiunea ta și oriunde te trimite Dumnezeu.

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:18-20)

Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.
Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.
Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.” (Luca 10:18-20)

Trebuie să lupți în fiecare bătălie și să te lupți cu fiecare adversitate cu autoritatea pe care ți-o dă Isus. În puterea și cu autoritatea Lui veți câștiga suflete. Nu vă temeți și nu fiți timizi, ci duceți mesajul mântuirii în Numele Lui și veți vedea că se vor întâmpla lucruri mari pentru gloria Domnului.

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele Apostolilor 1:8)

6) Tu știi cine va câștiga

Diavolul va încerca să te păcălească să crezi că puterea lui este mai mare decât a lui Dumnezeu… Aceasta este o minciună! În 1 Ioan 4:4 citim următoarele:

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. (1 Ioan 4:4)

¡Dumnezeu este singurul Atotputernic! De fapt, diavolul nu poate face decât ceea ce îi permite Dumnezeu să facă, după cum putem observa, de exemplu, citind cartea lui Iov. Da, este adevărat că el are putere. Cu toate acestea, este o putere limitată.

Mai presus de orice și în mijlocul tuturor adversităților trebuie să vă amintiți că sfârșitul este deja scris: ¡Dumnezeu este învingător! Diavolul știe deja unde își va petrece eternitatea: în focul veșnic (Matei 25:41).

Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. (Apocalipsa 12:10)

Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. (Ioan 12:31)

în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. (Ioan 16:11)

A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce. (Coloseni 2:15)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!