39 Versete biblice pentru priveghi

Visits: 39

Dar atunci când pierdem o persoană dragă care este credincioasă, trebuie să ne amintim un adevăr important care ne va ajuta să facem față acestei pierderi. Durerea ne va lovi în mod inevitabil, dar, prin harul lui Dumnezeu, durerea nu trebuie să ne copleșească. Isus știe că El are o glorie care depășește cu mult tot ceea ce poate oferi această lume. Dumnezeu este mângâietorul nostru în momentele de grele.

Un priveghi este un moment important în viața unui creștin, când aceștia se adună să își cinstească un prieten sau un membru al familiei care a trecut în veșnicie. În timpul acestui moment de comemorare, este obișnuit să se citească versete biblice pentru a oferi încurajare, consolare și speranță.

Iată 39 de versete biblice potrivite pentru un priveghi:


1) Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5:24)
2) Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.
Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:14-17)
3) Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! (Matei 5:4)
4) Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.
Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. (Iov 19:25-26)
5) Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. (Romani 14:8)
6) Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică.
Şi gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc,
negreşit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el.
Chiar în cortul acesta deci gemem apăsaţi; nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă.
Şi Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. (2 Corinteni 5:1-5)
7) Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”
Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea.
Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! (1 Corinteni 15:54-57)
8) Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. (Ioan 11:25)
9) Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:26)
10) Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!” (Isaia 66:13)
11) Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.
Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. (1 Tesaloniceni 4:13-14)
12) Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?
Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; (Psalmi 139:7-8)
13) În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.” (Geneza 3:19)
14) Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; (1 Corinteni 15:22)
15) Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. (Ioan 16:22)
16) nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit. (Isaia 25:8)
17) Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig. (Filipeni 1:21)
18) Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)
19) Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte. (Psalmi 48:14)
20) Atunci fetele se vor înveseli la joc, tinerii şi bătrânii se vor bucura şi ei; le voi preface jalea în veselie şi-i voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. (Ieremia 31:13)
21) Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.
Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou! (Psalmi 71:20-21)
22) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine. (2 Corinteni 1:3-4)
23) Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui
şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. (Ioan 5:28-29)
24) Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:3-4)
25) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
26) Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmi 23:4)
27) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
28) Tot astfel, Domnul are milă de Sion şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustiul lui ca un rai, şi pământul lui uscat, ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi în mijlocul lui, mulţumiri şi cântări de laudă. (Isaia 51:3)
29) dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.” (Isaia 40:31)
30) Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. (Naum 1:7)
31) Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38-39)
32) Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul –
pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. –
Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă, la Domnul. (2 Corinteni 5:6-8)
33) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)
34) În ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit, şi m-ai mângâiat! (Isaia 12:1)
35) Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine;
dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup. (Filipeni 1:23-24)
36) Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” (Apocalipsa 2:10)
37) Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apocalipsa 14:13)
38) În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu moare pentru sine.
Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.
Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi, şi peste cei vii. (Romani 14:7-9)
39) Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
 într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. (1 Corinteni 15:51-52)

În concluzie, citirea versetelor biblice în timpul unui priveghi poate aduce alinare și speranță în timpuri de durere și pierdere. Aceste versete ne amintesc că Dumnezeu este cu noi în toate momentele vieții noastre, că El ne iubește și ne îngrijește în mod constant și că, prin credință, putem avea siguranța că vom fi împreună cu El în veșnicie. În astfel de momente de durere, să ne aducem aminte că suntem înconjurati de dragostea, compasiunea și mila lui Dumnezeu și că putem avea încredere că El va veghea mereu asupra noastră.

Rugăciune

¡Te voi lăuda, Domnul meu, și voi invoca numele Tău cel Sfânt! Mă rog Ție prin Domnul meu Isus Hristos, cerându-Ți ca în mijlocul acestei pierderi dureroase, Duhul Tău cel Sfânt să întărească și să mângâie pe fiecare dintre membrii familiei și să le dăruiască pacea pe care numai Tu o poți da. Crezând ceea ce spune cuvântul Tău: "Fericiți cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați". Te rog ca, în mijlocul acestei suferințe, să îi păstrezi și pe ei și pe cei care încă nu te cunosc, să te primească ca unic Domn și stăpân al vieții lor. Iar noi, cei care suntem cu tine, să nu murim, ci să trăim și să înviem curând. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!